Cookiebeleid

Cookiebeleid van clonline.org

Privacybeleid over het gebruik van cookies in overeenstemming met de “Richtlijnen voor cookies en andere trackingtools” van de privacytoezichthouder van 10 juni 2021, voor degenen die gebruikmaken van de webdiensten van Comunione e Liberazione, toegankelijk vanaf de adressen op het domein it.clonline.org.

De website van Comunione e Liberazione maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de procedures goed te laten werken en de gebruikerservaring van online applicaties te verbeteren.

Dit document geeft uitvoerige informatie over het gebruik van technologieën waarmee de Gegevensbeheerder informatie kan verzamelen en opslaan (bv. door het gebruik van cookies) of om bronnen op het apparaat van de Gebruiker te gebruiken (bv. door een script uit te voeren) wanneer deze laatste gebruikmaakt van de Website. Omwille van de eenvoud worden deze technologieën in het kort “Trackingtools” genoemd.

Voor sommige doeleinden waarvoor de Trackingtools worden gebruikt, is de toestemming van de Gebruiker vereist. Het verkrijgen van toestemming en de intrekking ervan zal worden beheerd overeenkomstig deze informatie door middel van specifieke formulieren opgesteld door de Gegevensbeheerder, zoals uitvoerig gespecificeerd in het volgende gedeelte “Cookies beheren”.

De website van Comunione e Liberazione maakt gebruik van Trackingtools die rechtstreeks door de Gegevensbeheerder worden beheerd (“eerste partij”) en Trackingtools met betrekking tot diensten die worden geleverd door derden (“derde partij”) die rechtstreeks worden beheerd door individuele dienstverleners.

Sommige cookies en Trackingtools vervallen aan het einde van de browsersessie van de Gebruiker, andere blijven bestaan ​​als de Gegevensbeheerder of elke externe provider dit nodig acht.

In het geval van Trackingtools van “derde partijen” kunnen Gebruikers meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie over de duur verkrijgen, evenals andere relevante informatie — zoals de aanwezigheid van andere Trackingtools — in het privacybeleid van hun respectieve externe leveranciers (via de ter beschikking gestelde links).

Definities


Persoonsgegevens (of gegevens)
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Gebruiksgegevens
Dit zijn de gegevens die direct en indirect van deze Website worden verzameld, ook door het gebruik van applicaties van derden. De gegevens hebben betrekking op de door de Gebruiker gebruikte IT-omgeving, op de volgorde van de op deze Website geraadpleegde pagina’s of andere algemene technische aspecten (bv. IP-adressen, tijdstip van de aanvraag, status en details van de aanvraag, kenmerken van door de bezoeker gebruikte browser en besturingssysteem enz.).

Gebruiker
De persoon die deze Website gebruikt en tevens de Betrokkene is, tenzij anders aangegeven.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Verantwoordelijke)
De natuurlijke persoon, de rechtspersoon, het openbaar bestuur en elke andere instantie die/dat persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of Beheerder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de daarbij gebruikte instrumenten vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website.

De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de lekenvereniging van de Broederschap van Comunione e Liberazione, zoals aangegeven onderaan het privacybeleid, en beheerder van deze Website.
Deze Website (of deze Applicatie) De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De Dienst die door deze Website wordt geleverd zoals gedefinieerd in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) op deze website/in deze applicatie.

Cookies
Cookies zijn Trackingtools die bestaan uit kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de Gebruiker. De door de gebruiker bezochte websites sturen cookies naar zijn apparaat die worden opgeslagen (meestal in de webbrowser) om bij volgende verzoeken opnieuw naar dezelfde websites te worden verzonden. Afhankelijk van hun kenmerken en gebruik kunnen cookies worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Cookies en andere technische identificatiegegevens
Technische cookies en andere technische identificatiegegevens worden volgens de definitie van de Toezichthouder gebruikt met als enig doel “het uitvoeren van de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een uitdrukkelijk gevraagde dienst van de informatiemaatschappij door de contractant of gebruiker om deze dienst te verlenen”

Deze eerste categorie betreft essentiële cookies, waarbij bij uitschakeling ervan het gebruik van de diensten van de website in gevaar worden gebracht.
Volgens de vereisten van de Toezichthouder is voor het plaatsen ervan geen toestemming van de gebruiker vereist, maar moeten ze in het Privacybeleid worden vermeld.

Analytische cookies (“Cookie analytics”) vergelijkbaar met technische cookies
Volgens de bovengenoemde bepaling van de Toezichthouder, zijn eigen of externe analytische cookies alleen vergelijkbaar met cookies en andere technische identificatie als:
  • ze alleen worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te produceren en met betrekking tot een enkele website of een enkele mobiele applicatie;
  • voor de cookies van derden minimaal de vierde component van het IP-adres afgeschermd wordt;
  • derde partijen zich ervan onthouden om analytische cookies, dus geminimaliseerd, te combineren met andere verwerkingen (bijvoorbeeld klantenbestanden of statistieken van bezoeken aan andere sites) of om deze door te geven aan andere derde partijen. Derden mogen echter wel statistieken opstellen op basis van gegevens in verband met meerdere domeinen, websites of apps die herleidbaar zijn tot dezelfde uitgever of ondernemingsgroep.


Deze tweede categorie betreft cookies die de systeemactiviteit controleren of cookies die nodig zijn voor de uitvoering van sommige functies die door deze website worden aangeboden (bv. het verbeteren van de browse-ervaring van de gebruiker).

Andere cookies, met name analytische cookies die niet vergelijkbaar zijn met technische cookies en profileringscookies
Deze derde categorie heeft betrekking op alle andere cookies dan technische of gelijkgestelde cookies zoals hierboven gedefinieerd, met inbegrip van onder meer profileringscookies, die ook voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Het plaatsen ervan gebeurt alleen met de specifieke toestemming van de gebruiker, uitgedrukt op de manier die wordt aangegeven in de volgende sectie “Cookies beheren”

Sommige cookies (sessiecookies) blijven alleen actief totdat de browser wordt afgesloten of het uitlogcommando wordt uitgevoerd, indien aanwezig. Andere cookies “overleven” wanneer de browser wordt afgesloten en zijn ook beschikbaar bij volgende bezoeken door de gebruiker. Deze cookies worden “permanent” genoemd en hun duur wordt ingesteld door de server op het moment dat ze worden aangemaakt. Als u door de pagina’s van de website it.clonline.org bladert, kunt u communiceren met websites die worden beheerd door derden die permanente cookies en profileringscookies kunnen aanmaken of wijzigen volgens verschillende regels.

Cookies beheren
Technische cookies en analytische cookies die door de Toezichthouder gelijkgesteld worden met technische cookies, zoals hierboven gedefinieerd, worden automatisch geïnstalleerd tijdens het navigeren, ongeacht of de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of niet.

De gebruiker kan deze cookies uitschakelen via de instellingen van zijn browser. Het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van cookies kan het gebruik van de functies van deze website in gevaar brengen, maar belemmert het navigeren niet.

Alle andere soorten cookies worden alleen geïnstalleerd als de gebruiker ondubbelzinnig zijn of haar specifieke toestemming geeft.

Toestemming kan worden gegeven door te klikken op de daarvoor bestemde knoppen in de cookiebanner die wordt geopend wanneer u de website bezoekt, of in de secties van de website waarnaar de banner verwijst, ook toegankelijk via de links onderaan elke pagina.

In deze banner en in deze secties kan elke gebruiker de plaatsing van andere cookies dan technische cookies en van cookies die door de Toezichthouder gelijkgesteld worden met technische cookies accepteren.

De standaardinstelling van de website, als de gebruiker deze cookies niet activeert via de betreffende commando’s die hem ter beschikking worden gesteld, is dat andere cookies dan technische cookies of cookies die gelijkgesteld zijn aan technische cookies, niet worden geplaatst.

In de secties waarnaar de banner of de link onderaan elke pagina verwijst, vindt de gebruiker ook commando’s om zijn/haar keuzes te wijzigen, eerder gegeven toestemming voor de plaatsing van cookies in te trekken of toestemming te geven voor de plaatsing van eerder niet-geautoriseerde cookies.

Het kenbaar maken van een voorkeur op de banner is geen voorwaarde om verder te kunnen navigeren.

De gebruiker kan gewoon de banner sluiten en verder browsen; in dit geval worden er geen andere cookies geplaatst dan technische of analytische cookies die gelijkgesteld zijn aan technische cookies.

Het bovenstaande is niet van toepassing op interacties die de website – naar vrije keuze van de gebruiker – toestaat met externe websites of platforms (bv. Youtube, socialemedianetwerken enz.).

De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de Gegevensbeheerder geen controle heeft en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de websites en platforms van derden, voor de cookies die ze kunnen gebruiken en plaatsen op de computer van de gebruiker, en in het algemeen voor de naleving van de regels van Verordening (UE) 679/2016 of van de bepaling van de Toezichthouder door de externe beheerders van genoemde websites.
De gebruiker bezoekt deze websites en externe inhoud op eigen risico en is verantwoordelijk voor het controleren van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en cookies rechtstreeks bij de externe beheerders van dergelijke websites en externe platforms.

Het feit dat de Gegevensbeheerder bepaalde informatie kan ontlenen aan het privacybeleid van genoemde derden in dit beleid, impliceert niet dat de Gegevensbeheerder enige verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot de betrouwbaarheid van dezelfde of andere informatie en ontslaat de gebruiker op geen enkele manier van rechtstreekse verificatie.

Cookies op externe websites mogen uitsluitend worden beheerd met de tools die beschikbaar zijn gesteld door de externe beheerders of door de browserinstellingen van de gebruiker te gebruiken om ze uit te schakelen, of in elk geval door de instructies van de respectieve externe beheerders te volgen.

Trackingtools
Een trackingtool is elke technologie (cookies, scripts enz.) waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd door gegevens te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Het volgende gedeelte van dit beleid beschrijft in detail de eigen cookies en de cookies van derden die door de website worden geplaatst en de kenmerken ervan.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en het leveren van alle gerelateerde diensten


Deze website maakt gebruik van cookies die gewoonlijk worden aangeduid als “technische” cookies of andere vergelijkbare trackingtools om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn om de werking en de dienstverlening te garanderen.

Infrastructuur voor hosting en backend
Het doel van deze diensten is om gegevens en bestanden te hosten op grond waarvan deze website kan functioneren, deze op internet kan worden verspreid en een infrastructuur kan worden geboden die de specifieke functies van deze website ondersteunt.

Sommige van de hieronder vermelde diensten (indien aanwezig) werken mogelijk op geografisch verspreid gelegen servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Hosting van de hoofdwebsite
Deze website wordt gehost in de gebouwen van Comunione e Liberazione in Milaan.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Rechtmatig belang.

Plaats van verwerking: Itali

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 5 jaar

Hosting van de webbrowser en de app voor het tijdschrift Tracce
De applicaties met betrekking tot het tijdschrift Tracce zijn verdeeld over meerdere afzonderlijke servers op grond van de aard van de diensten.

De webbrowsercomponent en de diensten waarop de apps zijn gebaseerd, worden gehost in Arezzo, gevestigd in het Aruba Datacenter IT1 beheerd door Ximplia srl.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool, ID-codes gebruiker voor het ophalen van aankopen van inhoud van het tijdschrift Tracce.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Rechtmatig belang.

Plaats van verwerking: Italië

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 5 jaar

Hosting van het nieuwsbriefsysteem
De applicaties met betrekking tot het nieuwsbriefsysteem worden gehost op een server die wordt beheerd door Uebba! srl en gevestigd te SUPERNAP Italia - Via Marche, 8/1027010 Siziano PV, Italia

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool, persoonsgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres).

Rechtsgrondslag voor verwerking: Rechtmatig belang.

Plaats van verwerking: Italië

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 5 jaar

Activiteiten waarbij gebruikgemaakt wordt van trackingtools


Interacties tussen gebruikers en deze website monitoren
Deze website maakt gebruik van trackingtools om het verkeer te meten, de technische kenmerken van de gebruikte apparaten en het gedrag van de gebruiker te analyseren met als enig doel de aangeboden dienst voortdurend te verbeteren.

Trackingtools kunnen ook worden gebruikt om eenvoudige interacties mogelijk te maken en functionaliteiten te activeren waarmee gebruikers toegang hebben tot bepaalde bronnen van de dienst en om de communicatie met de Gegevensbeheerder te vereenvoudigen of mogelijk te maken.

Waarschuwingen
Waarschuwingen zijn bedoeld voor de Gebruiker en zijn gekoppeld aan specifieke acties zoals het wijzigen van de website op het platform cloline.org (bv. het overschakelen van de internationale website in het Engels naar de nationale website van Nederland) of de toegang tot aanvullende informatie. Deze diensten vereisen dat gebruikersgegevens er doorheen gaan en, waar van toepassing, worden bewaard.

Interactie met nieuwsbriefplatforms
Met dit type dienst kunt u rechtstreeks vanaf deze website communiceren met externe nieuwsbriefplatforms (in het bijzonder Uebba! Srl) om u zo te kunnen abonneren op nieuwsbrieven en de details verstrekken die nodig zijn voor daaropvolgend e-mailcontact door de redactie van Comunione e Liberazione.

Wanneer contactgegevens worden verstrekt, zelfs als Gebruikers de dienst niet gebruiken, kan de dienst Gebruiksgegevens verzamelen met betrekking tot de communicatie. Daarnaast kunnen interacties tussen Gebruikers en de Website worden vastgelegd.

Verwerkte persoonsgegevens: Gecommuniceerde gegevens tijdens registratie dienst, Gebruiksgegevens, e-mail en Trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Italië

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: gegevens worden bewaard totdat ze onafhankelijk worden ingetrokken door de Gebruiker of totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is verwezenlijkt.

Gedrag volgen en beheren
Dit type dienst wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker te volgen en te beheren met betrekking tot specifieke activiteiten, zoals het invullen van formulieren en vragenlijsten die op de websitepagina’s zijn gepubliceerd of het downloaden van bijlagen bij de webpagina’s.
Voor deze diensten kan het nodig zijn dat er Gebruikersgegevens doorheen gaan en, indien van toepassing, en dat ze bewaard worden totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Gebruikerservaring verbeteren
Deze Website kan Trackingtools gebruiken om een ​​persoonlijke gebruikerservaring te bieden die gericht is op het voortdurend verbeteren van de persoonlijke instellingen en de interactie met externe netwerken en platforms.

Interactie met socialemedianetwerken en weergave van op externe platforms gepubliceerde inhoud
Dit type dienst maakt het beheer van interacties met externe platforms (bv. sociale media) mogelijk.

Met name de inhoud van het ene platform kan op het andere worden gepubliceerd/bekeken en vice versa. Deze webpagina’s kunnen inhoud bevatten die wordt gehost op externe platforms en kan interactie hiermee mogelijk maken via speciale interfaces die worden geleverd door de socialemedianetwerken (widgets).

Bij dit type integratie kunnen verkeersgegevens worden verzameld voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als Gebruikers deze niet expliciet gebruiken (bv. wanneer de webpagina een video bevat die is gepubliceerd op YouTube, een kaart die wordt beheerd door Google Maps of een widget die wordt gebruikt om inhoud op te halen van een socialemedianetwerk).

Interacties en gegevens die door deze Website worden verzameld, vallen onder de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk socialemedianetwerk. Het is raadzaam om de verbinding met de bijbehorende diensten te verbreken om ervoor te zorgen dat de gegevens die op deze Website worden verwerkt niet worden teruggekoppeld naar het profiel van de Gebruiker op externe platforms.

Knoppen en sociale widgets op Twitter (Twitter, Inc.)
De Tweet/Delen-knop op Twitter en de sociale widgets op Twitter zijn diensten voor interactie met het socialemediaplatform Twitter, geleverd door Twitter, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder.

Knoppen en sociale widgets op Facebook (Facebook, Inc.)
De Vind ik leuk/Delen-knop op Facebook en de sociale widgets op Facebook zijn diensten voor interactie met het socialemediaplatform Facebook, geleverd door Facebook, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 3 maanden.

YouTube-videowidget
YouTube is een weergavedienst voor video-inhoud die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze Website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder.

Google Maps Widget
Maps is een dienst voor kaartweergave die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze Website dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder.


Statistische diensten


Met de diensten in deze sectie kan de Gegevensbeheerder statistieken anoniem en niet-anoniem bewaken, analyseren, verwerken en beheren door middel van Trackingtools van eerste en derde partijen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP
Deze Website integreert de Google Analytics-dienst van Google Inc. die Persoonsgegevens verzamelt om gebruikersactiviteiten in detail te volgen en te onderzoeken.

Google Analytics gebruikt de verzamelde gegevens om verschillende soorten rapporten te produceren, deze te delen met andere diensten en, afhankelijk van de gebruikersinstellingen voor die diensten, de gebruikerservaring aan te passen op basis van de verzamelde gegevens (bv. advertenties van het Google-advertentienetwerk kunnen worden gepersonaliseerd dankzij de door Google Analytics verzamelde Persoonsgegevens).

De integratie van Google Analytics anonimiseert het IP-adres van de Gebruikers om maximale privacy te garanderen. IP-adressen worden afgekort tijdens het verzamelen van gegevens en dit gebeurt binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. IP-adressen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen naar de servers van Google worden verzonden en binnen de VS worden afgekort.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Gebruikers-ID-extensie voor Google Analytics
Tracking door Google Analytics op deze website wordt uitgevoerd door een unieke ID toe te wijzen op een zodanige manier dat persoonlijke identificatie van een Gebruiker of een specifiek apparaat niet mogelijk is. Met de onderstaande Afmeldlink kunt u tracking door Google Analytics uitschakelen voor het apparaat dat u gebruikt.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Conversies bijhouden met Google Ads
Afhankelijk van de instellingen van de Gebruiker kunnen uw acties op deze Website worden gekoppeld aan gegevens uit het Google Ads-netwerk via het bijhouden van conversies. Afhankelijk van waar deze Website wordt gebruikt, kunnen statistieken worden verstrekt door Google LLC of Google Ireland Limited.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Conversies bijhouden met Facebook Ads
Het bijhouden van conversies voor Facebook Ads (Facebook-pixel) is een statistische dienst van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook Ads-netwerk koppelt aan acties op deze Website. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan Facebook Ads, Instagram en Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 90 dagen

Genereren van advertentierapporten in Google Analytics
Afhankelijk van de gebruikersinstellingen kunnen de acties van Gebruikers op deze Website worden geanalyseerd samen met het gedrag en de interesses die worden onthuld door het registreren van het gegevensverkeer over interacties met advertenties. Bovendien kunnen de gegevens, indien ingeschakeld, ook demografische gegevens verzamelen in verband met leeftijd en geslacht.

Google Analytics heeft op deze Website de functionaliteit voor het genereren van advertentierapporten ingeschakeld, die aanvullende informatie verzamelt van de DoubleClick-cookie (webactiviteit) en van apparaat-ID’s voor advertenties (toepassingsactiviteit).

Gebruikers kunnen zich afmelden voor Google-cookies in de [advertentie-instellingen] van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Verwerkte persoonsgegevens: unieke apparaat-ID’s voor advertenties (bv. Google Advertiser-ID of IDFA-ID), de Trackingtool en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartermijn gegevens: 3 jaar

Rapporten over demografische gegevens en interesses van Google Analytics
Afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen instellingen kunnen interessegegevens en demografische gegevens met betrekking tot leeftijd en geslacht worden getoond binnen Google Analytics voor deze Website. Gebruikers kunnen zich afmelden voor Google-cookies in de [advertentie-instellingen] van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Verwerkte persoonsgegevens: unieke apparaat-ID’s voor advertenties (bv. Google Advertiser-ID of IDFA-ID) en Trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden; Ierland – Privacybeleid van de externe aanbieder – Afmelden.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.


Targeting en reclame


Remarketing Google Ads en Google Analytics
Afhankelijk van de keuzes die de Gebruiker maakt, kan de activiteit van deze Website worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en de DoubleClick-cookie. De door Google Analytics uitgevoerde trackingactiviteit kan ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.

In dit geval wordt op grond van de locatie van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot deze Website, de remarketing- en gedragsgerichte dienst (remarketing Google Ads) geleverd door Google LLC of Google Ireland Limited.

Naast de mogelijkheid om zich af te melden voor cookies met betrekking tot advertenties op deze Website, kunnen Gebruikers zich ook afmelden voor de cookies die door Google worden gebruikt om advertenties te personaliseren in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en trackingtool.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden; Ierland – Privacybeleid – Afmelden.

Rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie.


Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken


Voorkeuren met betrekking tot Trackingtools kunnen op verschillende niveaus worden ingesteld. Ten eerste kunnen Gebruikers hun apparaten instellen om het gebruik of de opslag van Trackingtools volledig te weigeren, ongeacht de website die zij bezoeken. Afhankelijk van het apparaat kan dit rechtstreeks vanuit het besturingssysteem of de browseropties worden gedaan.

Bovendien, zoals hierboven aangegeven in het gedeelte “Cookies beheren”, stelt de Website gebruikers die dat willen in staat om toestemming te geven voor het gebruik van Trackingtools waarvan het gebruik afhankelijk is van toestemming. Gebruikers kunnen deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de Banner in te stellen of door te klikken op de link voor het beheer van toestemming in de Banner zelf of onderaan elke pagina. De voorkeurswidget in de Trackingtools stelt de gebruiker in staat om meer te weten te komen over de beschikbare opties en daar een betere keuzen in te kunnen maken.

Met specifieke browser- of apparaatfuncties is het ook mogelijk om eerder opgeslagen Trackingtools verwijderen (bv. door uw browsegeschiedenis te verwijderen).

Voorkeuren met betrekking tot Trackingtools van derden kunnen door gebruikers worden beheerd:
  • als de derde partij een van de leveranciers van de Gegevensbeheerder is, door de methoden te gebruiken die worden beschreven in het gedeelte “Cookies beheren” hierboven, of als de gebruiker ervoor kiest om de tools te gebruiken die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met hen op te nemen
  • als de derde partij de aanbieder is van een externe website of inhoud waarnaar de Gegevensbeheerder slechts een link op de Website plaatst, met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met hen op te nemen. Het is mogelijk om toestemming te geven of in eerste instantie gegeven toestemming in te trekken op de door de derde aangegeven wijze; de Gebruiker is rechtstreeks verantwoordelijk voor de verificatie hiervan.


Cookies beheren in populaire browsers
De volgende links geven informatie over het beheren van cookies in enkele van de meest populaire browsers:


Gebruikers kunnen in elk geval bepaalde mobiele Trackingtools beheren via speciale apparaatinstellingen (instellingen voor mobiele advertenties of tracking in het algemeen).

Initiatieven van de reclame-industrie voor het beheren van toestemming
Naast de informatie die in dit beleid wordt verstrekt, raden we het gebruik van diensten van derden aan waarmee u de trackingvoorkeuren van de meeste advertentietools kunt beheren.

YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA), Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada) en DDAI (Japan) bevatten veel informatie over cookies en de stappen die u kunt nemen om uw privacy op internet te beschermen.

Aangezien het gebruik van Trackingtools van derden op deze website niet volledig kan worden gecontroleerd door de Gegevensbeheerder en de Gegevensbeheerder alleen de informatie, verklaringen en garanties heeft die door de derde partij worden verstrekt, is elke verwijzing naar Trackingtools van derden louter indicatief. Voor volledige informatie naast de hier verstrekte informatie, wordt Gebruikers daarom aangeraden het privacybeleid van de in dit document genoemde diensten van derden te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van trackingtechnologieën, worden Gebruikers verzocht om contact op te nemen met de Gegevensbeheerder als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik ervan op deze Website.


Gegevensbeheerder


Fraternità di Comunione e Liberazione
Via De Notaris 50, Milaan
Tel. +39 (0)2.66595088,
E-mailadres Gegevensbeheerder: privacy@comunioneliberazione.org.


Rechtskader
Dit privacybeleid is opgesteld op basis van de huidige wetgeving, met inbegrip van de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679, en Verordening nr. 231 van 10 juni 2021 van de Toezichthouder voor gegevensbescherming.


Tenzij anders aangegeven, heeft dit privacybeleid uitsluitend betrekking op deze Website.