Privacy policy

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. Doel van deze informatie
Op deze pagina worden de manieren beschreven waarop de website – hierna ‘de site’ – beheerd wordt wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die hem raadplegen.
Deze informatietekst wordt conform art. 13 van (EU-)Reglement 2016/679 en de Voorziening van de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens van 8 mei 2014, n. 229, ter beschikking gesteld aan alle betrokken personen die gebruik maken van de internetdiensten van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, toegankelijk via https://nl.clonline.org/. Deze informatietekst geldt enkel voor https://nl.clonline.org/ en niet voor andere websites die de gebruiker eventueel raadpleegt via op de genoemde website geplaatste links.
Deze informatietekst is ook geïnspireerd op Aanbeveling n. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, bijeengekomen in de door art. 29 van richtlijn n. 95/46/CE, op 17 mei 2001 hebben aangenomen om enkele minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en in het bijzonder de modaliteiten, tijden en aard van de informatie die de verwerkingsverantwoordelijken aan de gebruikers moeten verschaffen wanneer deze zich verbinden met een website, ongeacht het doel van deze verbinding.

2. Identiteit en contactgegevens van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, gevestigd te Via De Notaris 50, Milaan, tel. +39 02 66595088, e-mail privacy@comunioneliberazione.org.

3. Doel en werkwijze van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die verstrekt worden door de gebruikers die vragen om toezending van informatiemateriaal (nieuwsbrief, teksten, antwoorden op vragen enz.) worden enkel gebruikt voor de verlening van de verzochte dienst of prestatie.
De juridische grond van de gegevensverwerking is daarom de toestemming van de betrokkene, uitgedrukt middels het verzoek van de betrokkene zelf of – voor de plaatsing van cookies (zie Sectie 9 van deze informatietekst) – door het betreffende hokje aan te vinken.
In geval van intrekking van de toestemming of protest tegen de gegevensverwerking, kan het zijn dat het verzoek niet in behandeling genomen of de verzochte dienst niet verleend kan worden.
Geweigerde toestemming voor de plaatsing van cookies (zie Sectie 9 van deze informatietekst) of de uitschakeling ervan, kan als gevolg hebben dat enkele pagina’s of functies van de site niet correct weergegeven worden.
De gegevensverwerking vindt plaats conform de in art. 5 van (EU-)Regl. 679/2016 aangegeven modaliteiten; dit reglement beoogt onder meer dat de gegevens zelf op legale, correcte en transparante wijze verwerkt worden, voor bepaalde, expliciete en legitieme doeleinden verzameld worden; adequaat en relevant zijn voor en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, exact en bijgehouden, bewaard in een vorm die toestaat de betrokkene te identificeren gedurende een tijdsperiode die niet langer is dan die welke noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, verwerkt op een wijze die passende veiligheid van de persoonsgegevens garandeert, inclusief de bescherming middels gepaste technische, organisatorische maatregelen tegen niet-geautoriseerd of illegaal gebruiken en tegen verlies, tegen vernietiging of tegen onbedoelde schade, handmatig (bijvoorbeeld middels gegevens op papier) en/of middels geautomatiseerde instrumenten (bijvoorbeeld door gebruikmaking van elektronische procedures en ondersteuning) en hoe dan ook conform de voor deze materie vigerende normatieve beschikkingen.

4. Voor wie de gegevens bestemd zijn
De persoonsgegevens worden enkel aan derden meegedeeld in het geval dat dat noodzakelijk is voor het hierboven aangegeven doel.
Geen enkel gegeven dat voortkomt uit de internetdienst wordt meegedeeld of verspreid.
De persoonsgegevens worden meegedeeld om verwerkt te worden door subjecten die daartoe geautoriseerd zijn door de verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, n. 10 en art. 29 van (EU-)Reglement 2016/679 en bovendien door externe subjecten die door de Verantwoordelijke belast zijn met technische dienstverlening en onderhoud, van bewezen betrouwbaarheid, die passende vertrouwelijkheidsgaranties geven, op grond van schriftelijke documenten die opgesteld zijn conform art. 28 van (EU-)Reglement 2016/679.

5. Periode dat de persoonsgegevens bewaard worden
De persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde instrumenten en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor ze verzameld zijn, te realiseren.

6. Overbrenging van persoonsgegevens naar het buitenland
Deze site gebruikt cookies van derden zoals Google en Facebook (zie Sectie 9 van deze informatietekst).
De door de cookies gegenereerde informatie betreffende het gebruik van de site zal dus verworven worden door deze derden, om in het buitenland verwerkt te worden (in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika).
Zowel Google als Facebook hebben schriftelijk verklaard de relevante principes van het Privacy Shield te onderschrijven.
Verder vindt er geen overbrenging van persoonsgegevens naar het buitenland plaats.

7. Plaats van de gegevensverwerking
De met de internetdiensten van deze site verbonden gegevensverwerking vindt plaats ten kantore van de Verantwoordelijke, nl. de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, gevestigd te Milaan in Via De Notaris 50.

8. Navigatiegegevens
De informatiesystemen en softwareprocedures die aangewend worden voor het functioneren van deze site, verzamelen tijdens hun normale werkzaamheid enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht geïmpliceerd ligt in het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet. Het gaat om informatie die niet verzameld wordt om gelinkt te worden aan geïdentificeerde interesses, maar die door hun aard, middels uitwerkingen en koppelingen aan door derden verwerkte gegevens, zouden kunnen toestaan de gebruikers te identificeren. Tot deze gegevenscategorie behoren IP-adressen of domeinnamen van de door de gebruikers gebruikte computers die in verbinding treden met de site, de URL (Uniform Resource Identifier)-adressen van de gevraagde hulpbronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het antwoordbestand, de nummercode die de staat van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succes, fout, enz.) en andere met het operatieve systeem en de informatieomgeving van de gebruiker verbonden parameters. Deze gegevens worden enkel gebruikt met het doel om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om er het correcte functioneren van te controleren en worden onmiddellijk na gebruik ervan vernietigd. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden om verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische informatiemisdrijven die de site schade toebrengen: behalve in dit eventuele geval, worden de internet-contactgegevens ten hoogste zeven dagen bewaard.

9. Gebruik van cookies
Voor het Cookiebeleid in uitgebreide vorm, klik hier.

10. Websites van derden
De site bevat links naar andere websites van derden die geen eigendom zijn noch gecontroleerd worden door de titelhouder.
Dat geldt in het bijzonder voor links naar artikelen en voor multimediale content die gehost worden door derde sites (bijv. YouTube) en als icons op onze site staan, daar ze als interessant beschouwd worden voor de gebruikers.
Door uit eigen vrije keuze en onder eigen verantwoordelijkheid de link te activeren en/of de video af te spelen, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat hij in verbinding treedt met de derde site die als host optreedt voor de content of video en dat zijn navigatie doorgaat op genoemde site en buiten de site van de titelhouder.
De titelhouder is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens – middels cookies of in welke andere vorm dan ook – die autonoom door genoemde sites van derden wordt verwezenlijkt, die hij op geen enkele wijze kan controleren.
Men wordt uitgenodigd notie te nemen van de privacy-informatie die elke site geeft en/of zich te wenden tot de beheerder van de site zelf.

11. Rechten van de belanghebbende
Conform art. 13 sub 2 onder b), c) en d) en artt. 16 t/m 21 van het Reg. (EU) 679/2016, heeft de belanghebbende het recht:
• de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om inzage in zijn persoonsgegevens en deze te rectificeren of te verwijderen of de verwerking die hem betreft te beperken of zich tegen verwerking te verzetten, naast het recht op gegevensportabiliteit;
• als de verwerking gegrond is op toestemming, de toestemming op elk moment in te trekken, waarbij de op de toestemming gegronde verwerking tot aan het moment van de intrekking, wettig blijft;
• beroep te doen op de Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonsgegevens of andere maatregelen te nemen ter bescherming van de belanghebbende, zoals door de geldende regelgeving voorzien.

Het onderhavige document, gepubliceerd op het adres https://nl.clonline.org/, vormt de “Privacy Policy” van deze site, en kan onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.