Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

1. Algemene regels
Door gebruik te maken van de met website www.clonline.org verbonden diensten (hierna ‘de diensten’ of ‘de dienst’ genoemd), is de gebruiker gehouden de hierna gepreciseerde voorwaarden en gebruikstermen te respecteren.

De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, uitgever en titelhouder van de site en van het domein, behoudt zich het recht voor delen van onderhavige voorwaarden te wijzigen, integreren, aan te vullen of te verwijderen, aanpassingen waarvan de belanghebbenden geïnformeerd zullen worden middels publicatie ervan op de site of via e-mail. Elke lezer is gehouden deze voorwaarden regelmatig na te kijken om zich rekenschap te geven van eventuele wijzigingen die na de laatste raadpleging van de site hebben plaatsgevonden. Hoe dan ook impliceert het gebruik van de site en zijn diensten de acceptatie van de wijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.

De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding behoudt zich het recht voor de diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te heffen of te onderbreken, inclusief de toegang tot database of inhoud. De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding behoudt zich tevens het recht voor gehele of gedeeltelijke toegangs- en dienstenbeperkingen in te voeren, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verantwoordelijkheid te aanvaarden voor dergelijke dienstenbeperkingen.


2. Inhoud en diensten van de website www.clonline.org en gebruik ervan door lezers
De inhoud en de diensten van de site www.clonline.org zijn bestemd voor persoonlijk en niet-professioneel gebruik. De vermenigvuldiging en verzameling van welke inhoud dan ook voor ander dan persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden, tenzij met voorafgaande, schriftelijk gegeven uitdrukkelijke toestemming van de uitgever of de titelhouder van de auteursrechten zoals aangegeven op de website.

Alle op de site gepubliceerde materialen zijn beschermd door de wetten omtrent het auteursrecht en zijn eigendom van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding of van wie wettelijk over die rechten beschikt. De lezer is gehouden zich te houden aan de eventueel op de website gegeven extra aanwijzingen met betrekking tot de intellectuele eigendom van de inhoud waar hij middels de diensten van de site toegang toe heeft.

Indien niet anders aangegeven, zijn alle teksten en afbeeldingen van mgr. Luigi Giussani, Julián Carrón, pr. en Davide Prosperi eigendom van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding.

De vermenigvuldiging van de op www.clonline.org aanwezige afbeeldingen van mgr. Luigi Giussani, Julián Carrón, pr. en Davide Prosperi, eigendom van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, is uitsluitend toegestaan voor strikt persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk ander gebruik. De foto’s zijn uitsluitend beschikbaar in het formaat dat op de site staat. Voor de foto’s die eigendom zijn van derden, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de gerechtigden zelf. De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding is bereid eventuele fouten in de vermelding van copyrightgegevens op de foto’s en alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die te verbeteren.

De vermenigvuldiging van teksten mag uitsluitend plaatsvinden voor persoonlijk gebruik en teksten mogen niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de Fraterniteit, behalve in het in de volgende alinea voorziene geval.

3. Verantwoordelijkheidsverklaringen en garanties
Door zich toegang te verschaffen tot de site en de daarmee verbonden diensten, verplicht te lezer zich ertoe:

a. de site of het erop aanwezige materiaal niet te gebruiken voor illegale doeleinden;
b. de site niet zodanig te gebruiken dat hij geheel of gedeeltelijk onderbroken, beschadigd of minder efficiënt gemaakt wordt of dat op de een of andere wijze afbreuk gedaan wordt aan de efficiëntie of de functionaliteit van de site;
c. de site niet te gebruiken voor het doorgeven of plaatsen van virussen of welk ander materiaal dan ook dat op de een of andere manier enige schade kan toebrengen;
d. de site niet te gebruiken om reclame- en/of promotiemateriaal te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat gebruikt wordt door en/of het gedrag van de lezers tijdens hun bezoek van de site. Evenmin wordt enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de overdracht op de device van de lezer van eventuele virussen en andere schadelijke inhoud die van derden komen.
De lezer accepteert zijn volledige eigen verantwoordelijkheid voor de aanname voor waar en betrouwbaar van de meningen, verklaringen, aanwijzingen of informatie die op de site gepubliceerd wordt en aanvaard de gevolgen ervan. De dienst en alle downloadbare materiaal worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige garantie. De lezer erkent derhalve dat het gebruik van dat materiaal geschiedt voor zijn eigen volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid.

4. Nieuwsbrief
Men kan zich inschrijven voor de nieuwbrief door het daartoe bestemde formulier in te vullen dat te vinden is op de site. Wie dat verzoek invult, geeft tevens toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.

5. Varia
De bevoegde rechtbank voor de toepassing van deze regels is het Tribunaal van Milaan.

6. Bescherming persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de lezer verstrekt, ook door zich in te schrijven voor de nieuwbrief, worden beschermd in overeenstemming met het bepaalde in REG. (EU) 679/2016.

Alle persoonlijke informatie die naar de site gezonden wordt, zal behandeld worden op een wijze die overeenstemt met de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle niet persoonlijke informatie die aan de uitgever, de webmaster en de bloghouder meegedeeld wordt (inclusief suggesties, ideeën, tekeningen, projecten, enz.), verleent aan de laatste het recht om genoemde niet persoonlijke informatie te gebruiken, te vermenigvuldigen, te vertonen, uit te voeren, te wijzigen, te plaatsen en te verspreiden.
De informatiesystemen en de softwareprocedures die gebruikt worden om deze website te laten functioneren verwerven, bij hun gewone gebruik, enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht geïmpliceerd wordt door het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet.

Het betreft informatie die niet verzameld wordt om gelinkt te worden aan geïdentificeerde interesses, maar die uit hun eigen aard, middels uitwerkingen en verbindingen met gegevens die in het bezit zijn van derden, de gebruikers zouden kunnen identificeren. In deze datacategorie vallen de IP-adressen en de domeinnamen van de door de gebruikers die de website opgaan gebruikte computers, de in URI (Uniform Resource Identifier) geschreven adressen van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van het opvragen, de gebruikte methode bij het vragen aan de server, de dimensie van het bestand dat als antwoord gestuurd werd, de nummercode die de staat van het door de server gegeven antwoord weergeeft (afgerond, foutmelding, enz.) en andere parameters die te maken hebben met het operating system en de informatica-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te genereren en om er het correcte functioneren van te controleren, en worden onmiddellijk na de verwerking ervan gewist. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden om verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische informatie-misdrijven ten koste van de site.

Het facultatieve, expliciete en vrijwillige versturen van elektronische post naar de op deze website aangegeven adressen brengt met zich mee dat het adres van de zender verworven wordt, om antwoord te kunnen geven op de verzoeken, naast andere eventuele persoonsgegevens die in de zending besloten liggen.

De subjecten waarnaar de persoonsgegevens verwijzen hebben op elk moment het recht om te horen of deze gegevens bestaan of niet en er de inhoud en de oorsprong van te kennen, er de juistheid van te verifiëren of er de completering of verbetering van te vragen, of rectificatie (art. 13 van REG. (EU) 679/2016). In de geest van hetzelfde artikel heeft men het recht te vragen om het wissen, het omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van de gegevens die in strijd met de wet behandeld worden, en bovendien zich, in elk geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking ervan. Dergelijke verzoeken moeten gericht worden aan de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding (Fraternità di Comunione e Liberazione), Verwerkingsverantwoordelijke, via De Notaris 50 – 20128 Milaan.
Voor de uitgebreide verklaring omtrent privacy, klik hier.