Paus Franciscus, met de icoon Maria Salus populi Romani, tijdens de H. Mis van paasochtend (Foto: Vatican News)

Paus Franciscus' oproep voor de meimaand

Paus Franciscus' brief aan de gelovigen met de oproep de rozenkrans te bidden in de meimaand; met een tweetal smeekgebeden, voor een einde aan de pandemie en een verlichting van het erdoor veroorzaakte lijden (vert. arsacal.nl, bron: rkdocumenten.nl)
Paus Franciscus

AAN ALLE GELOVIGEN VOOR DE MAAND MEI 2020

Beste broeders en zusters,

De maand mei nadert, waarin het volk van God zijn liefde en vere­ring voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozen­krans te bid­den. De beper­kingen van de pandemie hebben ons "ge­dwon­gen" om het hui­se­lijke aspect tot uitdruk­king te brengen, ook vanuit spi­ri­tu­eel oog­punt.

Daarom wil ik ie­der­een uit­no­di­gen om opnieuw te ontdekken hoe gewel­dig het is om in mei thuis de rozen­krans te bid­den. Je kunt dit samen of voor jezelf doen; houdt reke­ning met beide opties en beslist wat beter is in uw omge­ving. Er is in ieder geval een geheim hoe het moet: in eenvoud. En het is ge­mak­ke­lijk om goede gebedssjablonen te vin­den die u kunt volgen, zelfs op in­ter­net.

Ik bied u ook de teksten van twee gebe­den aan de Heilige Moeder aan, die u aan het einde van de rozen­krans kunt bid­den en die ik zelf in mei in de geest met u zal bid­den. Ik voeg ze toe aan deze brief zodat ze voor ie­der­een be­schik­baar zijn.

Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aange­zicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een gees­te­lijk gezin verenigen en ons helpen deze be­proe­ving te over­win­nen. Ik zal voor u bid­den, vooral voor degenen die het meest lij­den, en bid alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond van mijn hart.

Rome in Sint-Jan van Lateranen, op 25 april 2020, het feest van St. Marcus de Evan­ge­list


Voor de beide gebeden ter afsluiting van het rozenkransgebed, die de Paus bij de brief heeft gevoegd, zie Aan alle gelovigen voor de maand mei 2020