Mgr. Jan van Burgsteden tijdens de homilie

"Een nieuw élan in het beleven van ons charisma"

Homilie mgr. Jan van Burgsteden tijdens de viering op 22 februari in de Begijnhofkapel, Amsterdam, bij gelegenheid van de 17e sterfdag van don Giussani en de 40e verjaardag van de pauselijke erkenning van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding

Dierbare broeders en zusters van de Fraterniteit van Communione e Liberazione,
Vandaag de viering van de sterfdag van de dienaar Gods, Luigi Giussani, jullie stichter en geestelijke vader. Hij werd gekozen en blijft de gekozene van een nieuw charisma van de Heilige Geest in onze wereldkerk. In jullie aanwezigheid zijn we verbonden met heel de Fraterniteit in de hele wereld, een weerspiegeling van de universaliteit van de Ene Heilige, Apostolische Kerk. Om deze reden voelen wij ons niet als een kleine groep hier in Nederland, in tegendeel. Wij voelen ons ook verbonden met de hemel, met de stichter, met alle broeders en zusters die ons al voorafgegaan zijn in het paradijs. Immers de viering van de Liturgie van onze Kerk op aarde is één enkele liturgie met de Liturgie van de zegenvierende Kerk in de hemel. Door de Ene Zoon van God, Jezus, brengen wij eenzelfde offer van lof aan onze Ene Vader, wij hier op aarde en zij daar in de hemel.

Dierbare broeders en zusters,
Deze werkelijkheid brengt ons nu bij de Evangelielezing van de Eucharistieviering, de Gedaanteverandering. De Evangelielezing begint met: “Zes dagen later”: dit is zes dagen na de belijdenis van Petrus op de vraag van Jezus: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”. Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus”, de Gezalfde, de Messias. Dit antwoord van Petrus zijn de Apostelen nog niet vergeten. Integendeel. De Evangelist Marcus begint niet voor niets met: “Zes dagen later”. Het is hem niet om een datum te doen. Zes dagen later markeert dat de belijdenis van Petrus in naam van de elf andere apostelen een heel belangrijk gebeuren is geweest in de broedergemeenschap van Jezus en zijn twaalf apostelen.

Na de markering van dat gebeuren neemt Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, zoals vaker deze drie, met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, weg van de aarde, een hoogte waar ze geheel alleen waren: een geprivilegieerde eenzame plek voor de ontmoeting met God en de zegenvierende Kerk. De hoge berg om alleen te zijn: opnieuw een markante aanduiding voor een uiterst belangrijk gebeuren: de Gedaanteverandering van Jezus, vooruitlopend op de Paasmorgen, de dag van Jezus’ verrijzenis en verschijning aan de elf. Jezus werd van gedaante veranderd, zijn kleed werd glanzend en zó wit als geen volder ter wereld maken kan.

Hij toont zich aan de drie grote steunpilaren van de Apostelen als afstraling van de Vader, als Zijn Zoon, als de Christus; dit ter bevestiging van de belijdenis van Petrus zes dagen eerder: “Gij zijt de Christus”. Dit wordt opnieuw bevestigd door de verschijning aan die drie van Elia samen met Mozes. Mozes, de vertegenwoordiger van het Oude Testament, en Elia, de vertegenwoordiger van de Profeten. Mozes en Elia: zij vinden hun vervulling. Jezus / de Messias, is de volheid van de Wet en van de Profeten.

Op dit moment zijn op de hoge berg de poorten van de Hemel geopend en een wolk overschaduwt de drie Apostelen en Jezus. Uit deze wolk klinkt een stem: de stem van de Vader: “Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Na de belijdenis van Petrus, zes dagen eerder, belijdt God de Vader zelf dat Jezus Zijn eniggeboren Zoon is, de door Hem Gezondene. Krachtiger getuigenis dan dit getuigenis van God zelf bestaat er niet.

Na dit getuigenis van Zijn Vader daalt Jezus met de drie Apostelen de berg af. Jezus verbiedt de drie steunpilaren onder de twaalf aan niemand te vertellen wat ze gezien hadden voordat Hij uit de doden zal zijn opgestaan.Dierbare broeders en zusters,
Deze Gedaanteverandering van Jezus is niet alleen een aankondiging en voorafbeelding van Jezus’ Verrijzenis en verschijning op Paasmorgen. Zij is ook een aankondiging van de stichting van onze Kerk, waarvan Jezus het hoofd is. Mozes en Elia vertegenwoordigen het Oude Testament van onze Heilige Schrift dat in zijn geheel betrekking heeft op Jezus en in Hem vervuld is. Het Oude Testament is het Woord van God, Zijn openbaring en verwijst naar Jezus. Het is om deze reden dat de Kerk in onze Eucharistieviering voorleest uit dit Woord van God. Er zijn met Jezus de drie Apostelen, onder wie het toekomstig hoofd van onze Kerk, Petrus, de steenrots. Er is de stem, het getuigenis van de Vader, het nieuwe Jeruzalem, de Kerk, die vanuit de hemel neerdaalt op aarde (Openbaring). Er is de stem: “Luistert naar Hem”. Alles wat is opgetekend, wat Jezus geleerd heeft, het Nieuwe Testament, wordt ons als voedsel van eeuwig leven aangereikt. Jezus zelf spreekt bij de voorlezing tot ons, opdat wij Zijn Woord worden.

Dierbare broeders en zusters,
De Gedaanteverandering van Jezus op de sterfdag van de dienaar Gods en het veertigjarig jubileum van de Pauselijke erkenning van Communione en Liberazione is ook voor ons een belangrijke markering. Deze dag roept ons op tot een nieuw élan in het beleven van ons charisma:

Communio: Communio met het Charisma:

  • Communio met onze Stichter en allen die ons in geloof al zijn voorgegaan;
  • Communio met de Kerk aan wie de Heilige Geest ons Charisma heeft geschonken, zonen en dochters van de Kerk;
  • Communio met de Heilige Schrift, Oud en Nieuwe Testament, Gods Woord, oorsprong en bron van onze Charisma
  • Communio met de andere kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen.

Liberazione:

  • Ons charisma, zoals elk charisma, bewerkt innerlijke bevrijding, bevrijding van wat het beeld van God in ons verduistert;
  • Bevrijding: ons charisma bewerkt uiterlijke bevrijding in hen die met ons het charisma delen, bevrijding in anderen die ons ontmoeten;
  • Bevrijding: ons charisma bewerkt bevrijding in de samenleving waar wij zijn;
  • Bevrijding: ons charisma bewerkt bevrijding in onze Kerk als wij voortdurend terugkeren naar zijn oorsprong.


Broeders en zusters,
Moge ons charisma bijdragen aan de Gedaanteverandering van onze Kerk waartoe elk charisma door de Heilige Geest wordt geschonken; moge ons charisma bijdragen aan de Gedaanteverandering van de wereld.
Moge God jullie zegenen, roepingen schenken op voorspaak van de dienaar Gods, jullie stichter.
Moge Maria, die overschaduwd werd door de Heilige Geest, aan jullie haar voorkeursliefde tonen.

Amen.