Wie ben ik als christen?

"Identiteit en Identiteiten" was het thema van de Rhein-Meeting dit jaar in Keulen, die eindelijk na een onderbreking van drie jaar weer gehouden kon worden. Vanwege de actualiteit ging het echter ook over paus Benedictus XVI en de oorlog in Oekraïne.
Christoph Scholz

"Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" was de titel van een bestseller van de trendy filosoof David Precht. De vraag naar de eigen identiteit is ook allang een politieke kwestie geworden. Niet alleen selfies of Facebook staan voor zelfbeeld of zelfbevestiging. De zogenaamde identiteitspolitiek van zowel links als rechts gaat uiteindelijk evenzeer over de vraag naar identiteit en erbij horen, dus over de vraag: "Wie ben ik?".

Ook de Rhein-Meeting in Keulen was dit jaar aan dit thema gewijd. Drie jaar lang was de bijeenkomst geschrapt vanwege Corona en vond alleen online plaats. Van 10 tot 12 maart kwamen ongeveer 800 bezoekers uit heel Duitsland samen en gaven ook buitenlandse gasten eindelijk weer acte de presence om zich te verdiepen in het thema "Identiteit en Identiteiten".

Daarbij ging het niet om filosofische theorieën, maar om echte ervaringen. Met zijn lezingen, paneldiscussies, gesprekken en ontmoetingen, maar vooral ook door de vele vrijwilligers, bewees de bijeenkomst in het Maternushaus in Keulen als het ware een voorstel van een antwoord te zijn. Daarbij hoorde natuurlijk ook weer het gezamenlijke diner met "Kölsch" in een van de grote traditionele brouwerijen aan de Rijn - inclusief zang.

Bijna niemand heeft de existentiële onzekerheid, zelfs de zelfvervreemding van de moderne mens, beter samengevat dan de Franse filosoof Jean Paul Sartre, voor wie zelfs zijn eigen handen vreemd leken. De Dresdense godsdienstfilosoof Albrecht Voigt drukte hetzelfde gevoel humoristischer uit: "En als ik 's morgens in de spiegel kijk, besef ik dat ik je niet ken, maar ik was je toch".

Gianluca Carlin

Wie is dit? Wie ben ik? Met Romano Guardini trok Voigt precies de omgekeerde conclusie uit deze waarneming van de eigen lichamelijkheid: juist mijn lichaam laat mij ondubbelzinnig zien dat ik niet vreemd ben, maar gegeven. Aan het begin van mijn leven staat niet mijn eigen beslissing, maar het initiatief van een ander, aldus Voigt. Ik ben geen bepaald type naar eigen inzicht, met mijn eigen aanleg en een eigenheid die ik in mijn handelen kan herkennen. Kortom: op geen enkel moment creëer ik mezelf.

Ook Don Giussani gaat uit van deze basiservaring. De voorzitter van de vereniging Rhein-Meeting e.V., Gianluca Carlin, begon met de woorden van Giussani in herinnering te brengen: "Het ik, de mens, is het stadium van de natuur waarin het zich bewust wordt dat het zichzelf niet schept, zodat de hele kosmos de wijde omtrek van mijn lichaam vormt". Deze waarneming leidt tot het vermoeden dat een ander mij heeft geschapen. Voor Giussani leidt dit tot het besef dat "ik U ben die mij maakt". Meer nog: mijn identiteit past in deze relatie, "niet als iets uiterlijks, maar als mijn wezen". Maar hiermee begint een zoektocht naar dit andere als voorwaarde voor menselijke vervulling. Dit loopt echter altijd het risico om dit andere te identificeren met iets voorlopigs en dat vervolgens ideologisch te verabsoluteren.

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen als mensen uiteindelijk hun identiteit, zelfs hun waardigheid, verbinden aan het behoren tot een bepaalde minderheid, ras, natie of hun vermeende geslacht? Voormalig Bondsdagvoorzitter en prominent katholiek Wolfgang Thierse onderzocht deze vragen in zijn lezing "Gemeenschapszin onder druk - hoeveel identiteitspolitiek kan een samenleving verdragen?" Thierse, die tevens voorzitter was van de constitutionele commissie van de SPD, had twee jaar geleden een verhit debat op gang gebracht met een goed ontvangen artikel over dit onderwerp in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.Hij noemde de verwijdering van het historische kruis uit de Vredeszaal van het stadhuis van Münster voor de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 als het meest recente voorbeeld van identiteitspolitiek die leidt tot cancelcultuur (het verbieden van uitspraken of symbolen die als beledigend worden ervaren). Het ministerie van Buitenlandse Zaken had dit geregeld om vermeende toe-eigening te voorkomen. "Maar uit consideratie voor wie?" vroeg Thierse zich af. Hetzelfde gold voor de eis om het opschrift met verwijzingen naar God op de koepel van het herbouwde Berlijnse stadsslot te verwijderen. Hier leidt moraliseren tot het ideologisch uitwissen van de geschiedenis, waarschuwde de voormalige parlementsvoorzitter.

"Niet het verschil van mening is vervelend. Dat hoort bij de liberale democratie", benadrukte Thierse. "Wat mij stoort is de ideologische overdrijving die autonomie als hoogtepunt viert". Hetzelfde geldt volgens hem voor "bezorgd zijn" wanneer dat als laatste redmiddel wordt ingezet. Het is belangrijk. Maar ze mag niet worden gebruikt om "redelijke argumentatie te ontwijken". Dat zou elke sociale dialoog vernietigen. Het resultaat is een "egocentrisch vrijheids-narcisme" dat de sociale solidariteit ondermijnt.

Als een van de redenen voor deze ontwikkeling noemde Thierse het feit dat religie en gemeenschappelijke culturele tradities in de samenleving aan belang inboeten. Tegelijkertijd versterkt dit volgens hem de vraag naar wat een samenleving verbindt, namelijk naar de voorwaarden voor democratie en algemeen welzijn. Thierse, die als overtuigd democraat en belijdend christen in de DDR ondanks alle nadelen bij zijn geloof bleef, ziet het als de plicht van met name christenen om hun inzicht in de samenleving en "hun overtuiging van een geslaagd leven" naar voren te brengen - niet triomfantelijk, maar met "nuchtere waarachtigheid, maar vrij van angsten".

Waar ligt dan de kern van de christelijke identiteit? Voor de theoloog uit Bonn en Ratzinger-prijswinnaar van 2017, Karl-Heinz Menke, is die "praktisch identiek met de blik richten op Christus". Christendom is geen "morele fitnessstudio, een wereldbeeld of een theorie", maar "het toelaten van Christus in het eigen leven, dat bepaald wordt door geschondenheid en beperkingen", aldus Menke in zijn lezing. De heiligen in het bijzonder lieten zien hoe Christus "mijn geschiedenis van schuld kan omzetten in verlossing". Als voorbeeld noemde hij Ignatius van Loyola. Voor de stichter van de jezuïetenorde was het inzicht doorslaggevend: ik hoef niets bijzonders te doen, maar alleen Christus binnen te laten in mijn misère en mij door Hem te laten transformeren.

Voor Menke is het leven van de Fransman Jacques Fesch een voorbeeld van hoe dit geen andere voorwaarden vereist dan een verlangen van het hart. De in 1930 in Saint-Germain-en-Laye geboren Fesch, "een dandy en een moordenaar", wordt momenteel zaligverklaard. Hij kwam uit een respectabele bankiersfamilie, trouwde jong, verliet zijn vrouw en kind en kreeg nog een kind bij een andere vrouw. Toen hij naar de Stille Oceaan wilde varen, weigerde zijn vader hem het geld voor een boot. Vervolgens beroofde hij een bank en op de vlucht schoot hij een politieagent neer. In de gevangenis onderging hij een radicale bekering en hield een dagboek bij. Zijn laatste aantekening voor zijn onthoofding in 1957 luidt: "Over vijf uur zal ik Jezus zien." De dag voor zijn dood verzoende hij zich met zijn vrouw. Volgens Menke behoren zijn mystieke geschriften tot de grootste uit de christelijke literatuur.

Het echte kenmerk van heiligheid is volgens Menke vreugde: "Er zijn geen trieste heiligen, alleen vreugdevolle." De gemeenschap met Christus is een geschenk, dus "ik hoef geen agenda voor mezelf te maken of mezelf met anderen te vergelijken."
Een ander doorslaggevend aspect voor Menke: de ontmoeting met Christus is geen privé-aangelegenheid. Zo, zegt hij, onderscheidden zelfs de eerste christenen zich door een bijna revolutionaire houding ten opzichte van de heersende mentaliteit in het Romeinse Rijk. "Voor hen werd de individuele mens opgewaardeerd tot een broeder of zuster," aldus de theoloog. "Christenen leefden vanaf het begin de naastenliefde voor, niet alleen tegenover andere christenen, maar tegenover iedereen". Een "geprivatiseerde relatie met God" is daarom in strijd met het christendom, zei hij. Volgens Menke waren het vooral de gnostici die van het geloof een privé-aangelegenheid maakten.

De sacramenten markeren volgens Menke de communautaire, gemeenschappelijk uitstralende dimensie van de relatie met Christus; in de eerste plaats de doop als opname in de kerk. "Alle sacramenten zijn er nooit alleen voor mezelf." Dit geldt evenzeer voor het huwelijk als voor de wijding, het vormsel en vooral de eucharistie.

Wat dit in het leven kan betekenen werd geïllustreerd in het getuigenis van zuster Edith Kürpick, priorin van de Gemeenschap van Jeruzalem in Keulen. Deze zusters leven hun kloosterleven midden in de stad. "Elke stad is een woestijn, zowel in haar bekoorlijkheid als in de risico's", verklaarde zuster Edith. Ze beschrijft haar roeping als volgt: "Wij willen dienaars van hoop zijn door ons bestaan en een liturgie die voor iedereen openstaat." Zo streven sommige zusters seculiere roepingen na onder het "categorisch indicatief" dat ieder mens onvoorwaardelijk bemind wordt. Zo wordt het geloof ook een uitdaging: "Sta op en volg je weg."Twee bijzondere gebeurtenissen in kerk en wereld bepaalden de onderwerpen bij aanvang en aan het slot van de Rhein-Meeting: het overlijden van Benedictus XVI en de Russische aanval op de Oekraïne. De panels over deze onderwerpen maakten duidelijk wat doorleefde christelijke identiteit betekent. Aan het begin van de Rhein-Meeting op vrijdagavond deden oud-studenten verslag van hun ontmoetingen met Joseph Ratzinger. De Freiburgse theoloog Josef Zöhrer ontmoette hem in 1971 als jonge student. De tijd van toen, zei Zöhrer, leek in sommige opzichten erg op die van nu. "Alles werd in twijfel getrokken, onder het motto: 'De Kerk moet zich bekeren tot de wereld'". Er heerste toen echter een "bijna euforisch klimaat van verandering". Terwijl hij een crisis van zijn roeping doormaakte bezocht Zöhrer de toen al wereldberoemde theologieprofessor Ratzinger in Regensburg. "Ik voelde me door hem in alle opzichten serieus genomen", ook al had Ratzinger hem "geen diepgaande antwoorden" gegeven. In plaats daarvan had hij hem aangemoedigd "goed te blijven kijken en te onderzoeken wat essentieel is". Ook zijn doctoraalstudenten, waartoe Zöhrer later behoorde "met zeer veel vrijheid", heeft Ratzinger altijd vrij gelaten, als een soort gemeenschap onderweg. Daarbij was altijd duidelijk waar hij zelf voor stond: "het geloof van de Kerk, dat wij ontvangen en niet zelf maken". Zo begon elke bijeenkomst met de Heilige Mis.

Ratzinger had desalniettemin altijd belang gehecht aan wetenschappelijke nauwkeurigheid en kon ook puntig reageren, vooral als het ging om clichés, herinnerde Zöhrer zich. Het was veelzeggend dat Ratzinger geen theologisch systeem of een school had gesticht, maar, in de zin van Irenaeus van Lyon, was Jezus Christus "het eigenlijke systeem", "van waaruit wij steeds opnieuw de werkelijkheid moeten lezen en beschouwen". Zo had zijn theologie iets openlijks: op weg zijn naar Christus als een voortdurend zoeken naar Zijn aangezicht.

Eens, zo vertelde Zöhrer, was de beroemde theoloog Karl Rahner, die net zijn werk Grundkurs des Glaubens had gepubliceerd, te gast op een bijeenkomst van Ratzingers doctoraalstudenten. Hij had twijfels geuit over de vraag of men kon spreken van drie personen in relatie tot de Drie-eenheid en had in plaats daarvan voorgesteld ze te beschrijven als "verschillende wijzen van bestaan". Ratzinger was het daar niet fundamenteel mee oneens geweest, maar had alleen gezegd: "Men kan alleen bidden tot een persoon, maar niet tot een afzonderlijke bestaanswijze." Wat Ratzinger voor Zöhrer kenmerkte was "een coëxistentie van breedte en duidelijkheid in de materie met gelijktijdige bescheidenheid en waardering van personen."

Christoph Ohly, rector van de Katholieke Theologische Universiteit van Keulen, sprak in dit verband van een "symfonische saamhorigheid" en herinnerde aan Ratzingers liefde voor Mozart. Voor hem persoonlijk, meldde Ohly, was de ontmoeting met Ratzinger als het ware een "bezegeling" van zijn eigen roeping. Hij ontmoette hem voor het eerst in 1985, tijdens de Goede Vrijdag liturgie in Campo Santo Teutonico. Wat onmiddellijk indruk op hem maakte was Ratzingers Ars Zelebrandi. Hij was erin geslaagd "degene die wil doorschijnen belangrijk te maken".

Als derde op het podium vertelde de Algemeen Overste van de priesterbroederschap van Sint Carolus Borromeus, Paolo Sottopietra, over zijn ervaringen met kardinaal Ratzinger / paus Benedictus XVI. Hij had hem ervaren als een bijzonder gevoelig persoon, zei Sottopietra. Tijdens een bezoek aan het huis van de priesterbroederschap in de jaren tachtig bijvoorbeeld, draaide Ratzinger zich bij het weggaan nog eens om, ging de keuken in en bedankte de kok voor het lekkere eten. Die empathie voor mensen vormde ook zijn denken: "Hij maakte de vragen van anderen tot zijn vragen. Hij identificeerde zich met de rusteloosheid van de hedendaagse mens". Toen hem later, al als paus, werd gevraagd naar zijn advies over wat er in de vorming van kandidaten voor het priesterschap bijzondere aandacht moet krijgen, had Benedictus XVI geantwoord: "Het moet een openheid hebben voor de situatie van het huidige denken en inspelen op de vaak wanhopige situaties van de hedendaagse mens." Voor Sottopietra was de emeritus-paus een persoon "die diep overtuigd was van zijn eigen identiteit en die deze eenvoudigweg heeft geïllustreerd en voorgesteld".

De afsluiting van de Rhein-Meeting op zondagmorgen stond geheel in het teken van het getuigenis van zo'n concreet doorleefde identiteit. Elena Mazzola, voorzitster van de NGO "Emmaus" in Kharkiv, die zich ontfermt over jongeren die in weeshuizen zijn opgegroeid, vertelde over haar moeizame vlucht met meisjes en jonge vrouwen met een geestelijke en lichamelijke beperking uit de Oekraïne. De reis duurde meerdere dagen en voerde van Kharkiv via Lviv naar de veiligheid van Italië. Mazzola beschreef op aanschouwelijke wijze de verwoesting die de wreedheid van de oorlog heeft aangericht in de ziel van mensen, waardoor de Oekraïners diep getekend zijn. En toch wordt zelfs in dit conflict hoop getoond door schijnbaar onbeduidende voorvallen.Zij vertelde het verhaal van Tanja, die als klein meisje eerst de dood van haar vader moest meemaken en vervolgens dat haar moeders nieuwe partner haar moeder vermoordde. Later vond zij onderdak bij Emmaus en vluchtte ook met Mazzola naar Italië.

Toen Russen en Oekraïners op een podium moesten zitten bij een manifestatie in Italië, verklaarden de laatsten dat ze het niet konden verdragen: "We kunnen nu alleen maar haten. Alles is zo onrechtvaardig. Ze vermoorden ons en niemand in Rusland doet er iets aan," zeiden de Oekraïense vrienden. Mazzola meldde dat ze hen had geantwoord: "Haat schaadt jezelf en je geeft het door aan je kinderen." Maar zij antwoordden: "Onze kinderen haten al." Toen sprak Tanja: "Sinds ik in Emmaüs ben, heb ik de man die mijn moeder vermoordde vergeven."

Ze hadden er nooit met Tanja over gesproken, merkte Mazzola op. "Ze had zelf de ervaring van een liefdevolle blik en besefte dat Christus aanwezig was in deze gemeenschap. Daar hoefde ze niet superintelligent voor te zijn. Ze had begrepen: Om gelukkig te zijn, moet je vergeven."

Maar op de dramatische situatie van de oorlog heeft zelfs Mazzola geen gemakkelijk antwoord. Ze waarschuwt voor "naïviteit". "De situatie is erger dan we denken. Op dit moment lijkt er geen kans te zijn op vredesbesprekingen." Maar, zei ze, het gaat over een andere dimensie: "Zij die aan diplomatie moeten doen, moeten dat doen. Zij die zich moeten verdedigen, moeten zich verdedigen. Wij echter moeten een ruimte van waarheid en liefde creëren," zei ze. Tanja's getuigenis is "niet zomaar een mooi verhaal. Net zoals de geboorte van Jezus Christus in het Romeinse Rijk geen mooi verhaal was. Dat is de realiteit die de wereld redt".