Sirenes kondigen de komst van Hamasraketten aan boven de stad Rehovot, Israël (AP Photo/Dor Kedmi/La Presse)

Christus en de overwinning van het kwaad

Een prangende vraag dringt zich aan ons allen op: Waarom wint het kwaad? Pater Lepori stelt een eenvoudig en krachtig christelijk perspectief op het drama van de wereld voor. We publiceren hier een bijdrage van pater Lepori uit "La nuova Europa"
Mauro Giuseppe Lepori

Een patina van sceptisch pessimisme vertroebelt de traditionele vreugde waarmee we gewoonlijk de kerstvakantie beleven. Hoe mooi en zoet is het om de overgang van het ene jaar naar het andere door te brengen in het gezelschap van gelukkige en dankbare herders en wijzen die met verbazing ontdekken dat hun hele leven en hun hele geschiedenis hun betekenis en hun volheid vinden in de eenvoud van een kind - een onvoorstelbare en blijvende theofanie van een God die zijn liefde niet langer kan verbergen!

Maar vandaag dringt het kwaad niet alleen staten en volkeren binnen, maar ook informatie en dus onze gedachten, spraak en gevoelens, waardoor het voor ons steeds moeilijker wordt om onze ogen en harten op te heffen naar een horizon van serene rust.

We worden geconfronteerd met een opleving en schijnbare overwinning van het kwaad op vele sociale, politieke en kerkelijke fronten.
Misschien is het altijd al zo geweest maar soms lijkt het erop dat de overwinning van het kwaad meer dan ooit doordringt in ons hart, in het bewustzijn dat we hebben van onszelf en van alles; en dat de overwinning van het kwaad het geloof, de hoop en dus de naastenliefde aan de wortel verslaat in onze relatie met ons leven, met anderen en met de wereld.

Paus Franciscus spreekt over de wereldsheid die we in onszelf opnemen en die het getuigenis van Christus corrumpeert, dat we geroepen zijn aan de wereld aan te bieden zodat het evangelie erin doordringt, als een zalving van goedheid die langzaam doordringt tot de kern van de mensheid. Christus betekent in feite "gezalfde", gezalfd als Koning en Messias, gezonden door de Vader om de zending van het goede te vervullen die het kwaad in de wereld transformeert, beginnend bij de verlossing en troost van hen die lijden. In het evangelie van Lucas begint Jezus zijn bediening in Nazareth en identificeert hij zichzelf met de messiaanse verkondiging die door Jesaja is geprofeteerd: "De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; om een jaar van Jahwe's genade te melden, een dag van wraak voor onze God; om alle treurenden te troosten, [...] De oude ruïnes worden weer opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld; de verwoeste steden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten.". (Js 61,1-4; vgl. Lc 4,18-19).

Vanaf het allereerste begin van zijn openbare bediening verkondigt Jezus een fundamentele waarheid over het koninkrijk van God waar we allemaal al tweeduizend jaar moeite mee hebben om haar te accepteren.
De Messias komt niet zozeer om het kwaad te voorkomen als wel om het te verlossen, hij komt niet om vernietiging af te wenden maar om weer op te bouwen, hij komt niet om de val te stoppen maar om op te richten, hij komt niet om de wond te voorkomen maar om deze te genezen, hij maakt de pijn, de tranen en de wanhoop niet ongedaan: Hij komt om te troosten.

Christus kwam dus niet om de zonde uit te roeien, maar om haar te vergeven.
Jezus werd geen mens vóórdat Adam en Eva zondigden of vóórdat Kaïn Abel doodde om te voorkomen dat onze vrijheid zou beslissen ten gunste van het kwaad. Het kwaad, de slang, de leugen, de haat, had al niet alleen de menselijke zwakheid verslagen, maar ook het onvoorwaardelijke aanbod van Gods liefde, het totale vertrouwen dat God in zijn schepsel stelde door hem vrijheid te geven.

Christus wendt de overwinning van het kwaad niet af: hij geneest het, hij verlost het, en dat is zijn Paasoverwinning, de overwinning van Gods barmhartigheid. Christus overwint niet alleen het kwaad, hij wint er ook van.

Dit christelijke perspectief op elke overwinning van het kwaad in ons en in de wereld, dat het perspectief van het geloof is, opent onze ogen voor de ware aard van de overwinning van het goede op het kwade, behaald door de Verlosser.

De overwinning van het kwaad is nooit definitief, want juist daar waar het kwaad al gezegevierd heeft, komt Christus om alle dingen nieuw te maken (vgl. Openb. 21, 5). Het kwaad dat gedaan of geleden is, kan alles verwoest en verloren hebben, zoals het geval was met de verloren zoon, maar de omhelzing van de Vader, dat wil zeggen Christus, vernieuwt onmiddellijk zijn leven, zijn hart, zijn roeping als zoon en broeder (vgl. Lc. 15, 20-24).

Maar meer nog: men kan zich tot het laatste moment van zijn leven laten verslaan door het kwaad, zoals de berouwvolle dief; maar door de ontmoeting met Christus, door zich te laten omhelzen door zijn blik, wordt deze misdadiger onmiddellijk verwelkomd en verlost door de overwinning van de gekruisigde Koning (vgl. Lc 23,39-43).
We kijken naar de wereld en ook naar ons leven als heidenen, als mensen die Jezus Christus niet hebben leren kennen. Laten we beseffen dat we ons zelfs in ons dagelijks leven niet vol vertrouwen overgeven aan de overwinning van de Verlosser, misschien omdat we subliminaal geloven dat we Hem niet nodig hebben. We zijn als de Joden die van Christus een koning wilden maken die het kwaad tegenhoudt, in plaats van Hem te verwelkomen als de goede herder die ons altijd naar nieuwe weiden en bronnen kan leiden, of als de dokter die altijd voor ons weet te zorgen, die al onze wonden en infecties kan genezen.
In dit licht moeten we misschien erkennen dat ons gebed, onze smeekbede om verlossing voor onszelf en voor de verwoeste wereld, nog niet volledig bepaald is door het geloof, dat wil zeggen door het Paasgebeuren van Christus. We moeten niet alleen vragen dat we niet sterven, dat we overleven; we moeten niet alleen vragen dat er niets slechts, niets negatiefs gebeurt: We zouden moeten kunnen vragen om de opstanding, om de vernieuwing van het leven en alles wat de overwinning van de dood overwint, die de overwinning van de zonde overwint, dat wil zeggen, de overwinning van het kwaad in ons en dus in de wereld.

Wat betekent dat? Het betekent dat kijken naar de overwinning van het kwaad voor onze ogen, zonder hoop op de kracht van verlossing, verzoening en vernieuwing door Christus de Heer, een houding is die ons fundamentele gebrek aan geloof laat zien.

Bidden met geloof is niet in de eerste plaats bidden met de zekerheid van wat kan gebeuren, maar met de zekerheid van wat al gebeurd is en nu gebeurt in de opgestane Christus en Redder, die elke dag met ons is tot aan het einde van de wereld (vgl. Mt 28,20).

Dit is het gebed van Maria als ze Jezus in Kana de menselijke ellende toont die ze ziet: "Ze hebben geen wijn meer" (Joh 2,3). Jezus antwoordt dat zijn uur nog niet gekomen is! Is er een ander uur van verlossing door Christus dan het moment van zijn aanwezigheid? Alles is aanwezig in Hem, het verleden, het heden en de toekomst. Als dat niet zo was, hoe kon de Maagd dan onbevlekt zijn voor zijn kruisdood? Maria is doordrongen van de wetenschap dat alles gered en verlost is in de huidige Jezus en dat alles gevraagd en ontvangen kan worden van zijn eeuwige liefde die brandt in de tijd.

Als er iets ergs gebeurt, zoals een oorlog, berekenen we de impact van het kwaad op de mensheid en de geschiedenis, en zo projecteren we het kwaad in de toekomst, als zwarte wolken die naar de horizon toe bewegen en deze verduisteren. Het geloof daarentegen blijft niet stilstaan bij de invloed van het kwaad, maar ziet en eist in elke tijd, in elke omstandigheid en in elke persoon de uitstraling van het geschenk van Christus, de Messias die alle zonden verlost, die elk gebroken hart troost en al onze ruïnes weer opbouwt.

©La nuova Europa, 11.1.2024