Paus Franciscus

"De eerste stap is verlangen om onze ogen te openen voor de werkelijkheid"

"Door de woestijn leidt God ons naar de vrijheid." Boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd 2024
Paus Franciscus

Dierbare broeders en zusters!

Wanneer onze God zich openbaart, is zijn boodschap er altijd een van vrijheid: "Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gehaald" (Ex 20:2). Dit zijn de eerste woorden van de Decaloog die aan Mozes op de berg Sinaï werden gegeven. Degenen die ze hoorden waren heel vertrouwd met de uittocht waarover God sprak: de ervaring van hun slavernij drukte nog steeds zwaar op hen. In de woestijn ontvingen zij de "Tien Woorden" als een weg naar de vrijheid. We noemen ze "geboden" om de kracht van de liefde te benadrukken waarmee God zijn volk vormt. De oproep tot vrijheid is veeleisend. Ze wordt niet meteen beantwoord; ze moet rijpen als onderdeel van een reis. Zoals Israël zich in de woestijn nog vastklampte aan Egypte - vaak verlangend naar het verleden en mopperend op de Heer en Mozes - zo kan ook vandaag Gods volk zich vastklampen aan een beklemmende gebondenheid die het geroepen is achter zich te laten. We beseffen hoe waar dit is op die momenten dat we ons hopeloos voelen, door het leven zwerven als in een woestijn en het beloofde land als bestemming missen. De veertigdagentijd is het seizoen van genade waarin de woestijn opnieuw - in de woorden van de profeet Hosea - de plaats van onze eerste liefde kan worden (vgl. Hos 2,16-17). God vormt zijn volk, hij stelt ons in staat om onze slavernij achter ons te laten en een Pascha van dood naar leven te ervaren. Als een bruidegom trekt de Heer ons opnieuw naar zich toe en fluistert woorden van liefde in ons hart.

De uittocht van slavernij naar vrijheid is geen abstracte reis. Als we de vastentijd concreet willen vieren, is de eerste stap dat we onze ogen willen openen voor de werkelijkheid. Wanneer de Heer vanuit het brandende braambos tot Mozes roept, laat hij meteen zien dat hij een God is die ziet en vooral hoort: "Ik heb de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, waargenomen; Ik heb de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Voorwaar, Ik ken hun lijden, en Ik ben nedergedaald om hen van de Egyptenaren te bevrijden en hen uit dat land te brengen naar een goed en wijd land, een land van melk en honing" (Ex 3:7-8). Ook vandaag stijgt de roep van zoveel van onze onderdrukte broeders en zusters op naar de hemel. Laten we onszelf afvragen: Horen we die schreeuw? Hebben we er last van? Beweegt het ons? Te veel dingen houden ons van elkaar gescheiden en ontkennen de broederschap die ons vanaf het begin met elkaar verbindt.

Tijdens mijn bezoek aan Lampedusa heb ik, om de globalisering van de onverschilligheid tegen te gaan, twee vragen gesteld die steeds dringender worden: "Waar ben je?" (Gen 3:9) en "Waar is je broeder?" (Gen 4:9). Onze vastenreis zal concreet zijn als we, door nog eens naar die twee vragen te luisteren, beseffen dat we ook vandaag nog onder de heerschappij van de Farao staan. Een heerschappij die ons moe en onverschillig maakt. Een groeimodel dat ons verdeelt en berooft van een toekomst. Aarde, lucht en water zijn vervuild, maar onze ziel ook. Het is waar dat het doopsel ons bevrijdingsproces in gang heeft gezet, maar toch blijft er in ons een onverklaarbaar verlangen naar slavernij. Een soort aantrekking tot de zekerheid van vertrouwde dingen, ten koste van onze vrijheid.

In het Exodusverhaal is er een belangrijk detail: het is God die ziet, bewogen wordt en vrijheid brengt; Israël vraagt hier niet om. De farao verstikt dromen, blokkeert het zicht op de hemel, doet het voorkomen alsof deze wereld, waarin de menselijke waardigheid met voeten wordt getreden en authentieke banden worden ontkend, nooit kan veranderen. Hij heeft alles aan zichzelf gebonden. Laten we ons afvragen: Wil ik een nieuwe wereld? Ben ik bereid om mijn compromissen met het oude achter me te laten? Het getuigenis van veel van mijn broeders in het bisschopsambt en van een groot aantal mensen die werken voor vrede en gerechtigheid heeft mij er steeds meer van overtuigd dat we een tekort aan hoop moeten bestrijden dat dromen en de stille schreeuw die naar de hemel reikt en het hart van God beroert, verstikt. Dit "tekort aan hoop" is niet anders dan het heimwee naar de slavernij dat Israël in de woestijn verlamde en verhinderde om vooruit te komen. Een exodus kan onderbroken worden: hoe kunnen we anders verklaren dat de mensheid op de drempel van universele broederschap is aangekomen en op een wetenschappelijk, technisch, cultureel en juridisch ontwikkelingsniveau dat iedereen waardigheid kan garanderen, maar toch ronddoolt in de duisternis van ongelijkheid en conflict.

God is niet moe van ons geworden. Laten we de vastentijd verwelkomen als het grote seizoen waarin Hij ons eraan herinnert: "Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gehaald" (Ex 20:2). De vastentijd is een tijd van bekering, een tijd van vrijheid. Jezus zelf werd, zoals we elk jaar op de eerste zondag van de veertigdagentijd gedenken, door de Geest de woestijn in gedreven om in vrijheid verzocht te worden. Veertig dagen lang staat hij voor ons en met ons: de vleesgeworden Zoon. In tegenstelling tot de Farao wil God geen onderdanen, maar zonen en dochters. De woestijn is de plek waar onze vrijheid kan rijpen in een persoonlijk besluit om niet terug te vallen in slavernij. In de vastentijd vinden we nieuwe criteria van rechtvaardigheid en een gemeenschap waarmee we verder kunnen gaan op een weg die nog niet is afgelegd.

Dit brengt echter een strijd met zich mee, zoals het boek Exodus en de verleidingen van Jezus in de woestijn ons duidelijk maken. De stem van God, die zegt: "Jij bent mijn Zoon, de Geliefde" (Mc. 1, 11) en "Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" (Ex. 20, 3) wordt tegengewerkt door de vijand en zijn leugens. Nog meer dan Farao moeten we de afgoden vrezen die we voor onszelf oprichten; we kunnen ze beschouwen als zijn stem die in ons spreekt. Almachtig zijn, door iedereen bewonderd worden, over anderen heersen: ieder mens weet hoe verleidelijk die leugen kan zijn. Het is een goed begaanbare weg. We kunnen gehecht raken aan geld, aan bepaalde projecten, ideeën of doelen, aan onze positie, aan een traditie, zelfs aan bepaalde individuen. In plaats van ons vooruit te helpen, verlammen ze ons. In plaats van ontmoeting creëren ze conflicten. Toch is er ook een nieuwe mensheid, een volk van kleinen en nederigen die niet zijn gezwicht voor de verlokkingen van de leugen. Terwijl zij die afgoden dienen op hen gaan lijken, stom, blind, doof en onbeweeglijk (vgl. Ps 114,4), staan de armen van geest open en klaar: een stille kracht van het goede die de wereld geneest en in stand houdt.Het is tijd om te handelen, en in de vastentijd betekent handelen ook stilstaan. Pauzeren in gebed, om het woord van God te ontvangen, om te pauzeren zoals de Samaritaan in de aanwezigheid van een gewonde broeder of zuster. Liefde voor God en liefde voor de naaste zijn één liefde. Geen andere goden hebben is in de aanwezigheid van God stilstaan bij het vlees van onze naaste. Daarom zijn bidden, aalmoezen geven en vasten geen drie losstaande handelingen, maar één enkele beweging van openheid en verootmoediging, waarin we de afgoden die ons belasten, de gehechtheden die ons gevangen houden, uitwerpen. Dan zal het geatrofieerde en geïsoleerde hart herleven. Vertraag dus en pauzeer! De contemplatieve dimensie van het leven die de vastentijd ons helpt herontdekken, zal nieuwe energieën vrijmaken. In de aanwezigheid van God worden we broeders en zusters, gevoeliger voor elkaar: in plaats van bedreigingen en vijanden ontdekken we metgezellen en medereizigers. Dit is Gods droom, het beloofde land waarnaar we reizen als we onze slavernij achter ons hebben gelaten.

De synodale vorm van de Kerk, die we in deze jaren herontdekken en cultiveren, suggereert dat de vastentijd ook een tijd is van gemeenschapsbeslissingen, van kleine en grote beslissingen die tegen de stroom ingaan. Beslissingen die het dagelijks leven van individuen en hele buurten kunnen veranderen, zoals de manier waarop we goederen verwerven, zorg dragen voor de schepping en ernaar streven om diegenen op te nemen die ongezien blijven of op wie neergekeken wordt. Ik nodig elke christelijke gemeenschap uit om precies dit te doen: om haar leden momenten aan te bieden waarop ze hun levensstijl kunnen heroverwegen, momenten waarop ze hun aanwezigheid in de samenleving kunnen onderzoeken en de bijdrage die ze leveren aan de verbetering ervan. Wee ons als onze christelijke boetedoening zou lijken op het soort boetedoening dat Jezus zo ontsteld heeft. Hij zegt ook tegen ons: "Wanneer jullie vasten, kijk dan niet somber, zoals de huichelaars, want zij verstrakken hun gezicht om aan anderen te laten zien dat ze vasten" (Mt 6,16). Laat in plaats daarvan anderen blijde gezichten zien, de geur van vrijheid opvangen en de liefde ervaren die alle dingen nieuw maakt, te beginnen met de allerkleinsten en degenen die het dichtst bij ons staan. Dit kan gebeuren in elk van onze christelijke gemeenschappen.

In de mate dat deze vastentijd een tijd van bekering wordt, zal een bezorgde mensheid een uitbarsting van creativiteit opmerken, een flits van nieuwe hoop. Staat u mij toe te herhalen wat ik afgelopen zomer tegen de jongeren die ik in Lissabon ontmoette, zei: "Blijf zoeken en wees bereid om risico's te nemen. Op dit moment lopen we enorme risico's; we horen de pijnlijke smeekbeden van zoveel mensen. We maken inderdaad een derde wereldoorlog mee die stukje bij beetje wordt uitgevochten. Maar laten we de moed vinden om onze wereld niet te zien als een wereld die op sterven na dood is, maar als een wereld die geboren wordt, niet aan het einde maar aan het begin van een groot nieuw hoofdstuk van de geschiedenis. We hebben moed nodig om zo te denken" (Toespraak tot universiteitsstudenten, 3 augustus 2023). Dat is de moed van de bekering, geboren uit het opstaan uit de slavernij. Want geloof en naastenliefde nemen hoop, dit kleine kind, bij de hand. Ze leren haar lopen en tegelijkertijd leidt ze hen vooruit. [1]

Ik zegen u allen en uw vastenreis.

Rome, Sint-Jan Lateranen, 3 december 2023, eerste zondag van de Advent.

______________________________________________________________________

Franciscus


[1] Vgl. Charles Péguy, Het portaal van het mysterie van de tweede deugd (de Hoop).