Leken en religieuzen

‘De gebeurtenis die het leven van de Stichter veranderd heeft, heeft ook dat van zeer velen van zijn geestelijke kinderen ‘verwond’ en is gelegenheid geworden voor velerlei religieuze en kerkelijke ervaringen die de geschiedenis van jullie brede en organische Geestelijke familie vormen’ (Benedictus XVI, 24 maart 2007).

Uit don Giussani’s charisma zijn vrije groeperingen van volwassenen ontstaan, die het doel hebben elkaar te helpen het christendom te beleven binnen hun eigen roepingsconditie: leken, religieuze vrouwen en mannen, diocesane priesters en missionarissen; het zijn vormen die ‘het christelijke geloof diep en concreet [laten] beleven […], met een spontaneïteit en een vrijheid die nieuwe en profetische apostolische en missionaire verwezenlijkingen mogelijk maken’ (Benedictus XVI, 24 maart 2007).

Fraterniteit van CL
Dit is de meest representatieve groepering, op 11 februari 1982 door de Pauselijke Raad voor de Leken erkend als Universele vereniging van gelovigen.
Stichter don Giussani heeft de Fraterniteit geleid tot zijn overlijden; sindsdien wordt ze geleid door Julián Carrón pr. en telt ze in haar groepen – aanwezig op alle continenten – ongeveer 65.000 volwassenen.
De Fraterniteit is ontstaan uit de ervaring van wie na de universiteit ook als volwassenen hun toebehoren aan de Kerk wilden beleven in een communionale dimensie, door het volgen van het charisma van don Giussani.
Het lidmaatschap voorziet een beknopte regel voor persoonlijke ascese: dagelijkse gebedsmomenten, de deelname aan bijeenkomsten voor geestelijke vorming, waaronder de jaarlijkse Geestelijke oefeningen en de retraites, inzet voor de – ook economische – ondersteuning van charitatieve, missionaire en culturele initiatieven die de Fraterniteit zelf organiseert of ondersteunt. (vgl. The Work of the Movement. The Fraternity of Communion and Liberation).

Het lidmaatschap voorziet een beknopte regel voor vorming en persoonlijke ascese

Memores Domini
De Vereniging van leken Memores Domini ontstaat in 1964 onder de naam Gruppo adulto [Volwassenengroep]. Ze wordt in 1988 door de Heilige Stoel goedgekeurd als Universele private kerkelijke vereniging.
Haar leden zijn personen van CL die een roeping volgen van totale toewijding aan God terwijl ze leven in de wereld, en die zich inzetten voor de missie door het beleven van hun werk als de plaats van de gedachtenis van Christus en door het praktizeren van de evangelische raden – gehoorzaamheid, armoede en maagdelijkheid – in de lijn van de traditie van de Kerk, zoals don Giussani ze onderwezen heeft. De Memores leven gemeenschappelijk in ‘huizen’, om elkaar te helpen in de gedachtenis van Christus.

Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint Carolus Borromeüs
‘Gaat uit over heel de wereld om de waarheid, de schoonheid en de vrede te brengen die we ontmoeten in Christus de Verlosser’. Het zijn de woorden van Johannes Paulus II tot de Beweging in 1984. Het jaar daarna wordt, op initiatief van Massimo Camisasca pr., de Priesterbroederschap van sint Carolus geboren, in 1999 erkend als Instituut van pauselijk recht. Een gemeenschap van jonge priesters ten dienste van de christelijke missie, beschikbaar om overal heen te gaan waar de noden van de Kerk en het leven van de Beweging dat vragen.
www.sancarlo.org/en

“Ga uit over heel de wereld en breng de waarheid, de schoonheid en de vrede die in Christus de Verlosser te vinden zijn.”

Missiezusters van Sint Carolus Borromeüs
De congregatie van de Missiezusters van Sint Carolus Borromeüs ontstond vanuit de wens van enkele jonge vrouwen om deel te nemen aan de idealen van de Priesterbroederschap van Sint Carolus Borromeüs en het charisma van Don Giussani te leven volgens de evangelische raden. In 2007 werden zij erkend door Mgr. Gino Reali als een vereniging van gelovigen. De missiezusters leggen geloften af van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid en dragen een habijt als teken van hun toebehoren aan Christus. Bewogen als zij zijn door het verlangen de gemeenschap die zij in hun huizen leven naar de wereld te brengen staan zij open voor iedere verantwoordelijkheid en voor ieder beroep dat kan dienen om Christus' aanwezigheid te verkondigen en op te voeden in het geloof.
www.missionariesancarlo.org

Congregatie van de Zusters van Liefde van de Tenhemelopneming
In de jaren zestig treden enkele meisjes van CL in bij de Kleine Zusters van de Tenhemelopneming, in de negentiende eeuw in Frankrijk gesticht door pater Étienne Pernet: don Giussani had een syntonie herkend met zijn manier om het christelijk leven te begrijpen en te beleven. Uit dit Instituut ontstaat in 1993 de Congregatie van de Zusters van Liefde van de Tenhemelopneming, die in Giussani de leiding vindt om in deze tijd het charisma van pater Pernet te beleven.
In het hart van hun dienstwerk staan gezinnen; de zusters geven hulp aan zieken, kinderen in moeilijkheden en bejaarden.
In 2005 heeft de Heilige Stoel de beslissing van de Zusters van Liefde om don Giussani, samen met pater Pernet, te verklaren tot stichter van het Instituut, bevestigd.
www.suorecaritaassunzione.org

Fraterniteit van Sint Jozef
Brengt personen bijeen die besluiten hun leven volledig en definitief toe te wijden aan Christus in de maagdelijkheid, volgens de evangelische raden van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, waarbij ieder in zijn eigen persoonlijke leef- en werkomstandigheden blijft, in het bewustzijn dat ‘het Doopsel en het Vormsel voldoende kunnen zijn om een volledige toewijding aan Christus en aan de Kerk te funderen’ (vgl. Don Giussani, 30 Days, 1989).

Meer weten? Schrijf naar:
info@clnederland.org