Historische schets

1954

Don Luigi Giussani vraagt en verkrijgt van zijn oversten dat hij mag gaan lesgeven; want hij ziet dat de jongeren het christendom niet meer kennen.
Hij begint godsdienst te geven op het Berchet-gymnasium in Milaan. Om hem heen verzamelt zich meteen een kleine groep scholieren, die langzamerhand groeit en zich ook op andere scholen verspreidt. De Beweging begint als Scholieren-Jeugd (Gioventù Studentesca, GS), aanvankelijk binnen het kader van de Katholieke Actie van het aartsbisdom Milaan, en mettertijd ook in andere Italiaanse steden, aangemoedigd door Giovanni Battista kardinaal Montini, aartsbisschop van Milaan.

1957

Kardinaal Montini schrijft een herderlijke vastenbrief met als titel ‘Over het religieuze zintuig’, waarin hij de geloofssituatie in Italië in de jaren vijftig ‘leest’. Giussani accepteert de uitdaging: in december van hetzelfde jaar brengt hij een tekst uit met de titel Het religieuze zintuig, dat zijn leven lang het fundamentele thema zal blijven van zijn educatieve voorstel.

1959

Voor het eerst worden de leidende ideeën en de levensmethode van GS systematisch uiteengezet in een boekje getiteld Scholieren-Jeugd: reflecties op een ervaring.

1960

Het tweede boekje verschijnt: Sporen van christelijke ervaring.

1962

Er begint een missionaire actie waarvan studenten – de eerste giessini – de hele verantwoordelijkheid dragen, in Belo Horizonte, in Brazilië. De Gruppo adulto ontstaat (‘volwassenengroep’, later Memores Domini genoemd), voor personen van de Beweging die een roeping van totale toewijding aan God beleven, terwijl ze in de wereld leven.

1964

Aantekeningen over de christelijke methode verschijnt.

1965

Nadat hij begonnen is aan de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart te Milaan Inleiding in de theologie te doceren, vertrekt don Giussani voor enkele maanden naar de Verenigde Staten. Na zijn terugkeer leidt hij niet langer GS.

1968

De crisis van GS die halverwege de jaren zestig begonnen is, bereikt haar hoogtepunt. Duizenden jongeren verlaten de Beweging om deel te gaan nemen aan de door het marxisme geïnspireerde ‘Studentenbeweging’.

1969

Na de crisis van ’68 wordt de Beweging opnieuw geboren, in rijpere vorm, met de nieuwe naam Gemeenschap en Bevrijding (CL); naast scholieren engageren zich ook steeds meer studenten en volwassenen.

1973

Eerste door CL georganiseerd openbaar congres: ‘In de Italiaanse universiteiten voor de bevrijding’.

1974

Het eerste nummer van CL verschijnt, officieel maandblad van het leven van de Beweging. In 1977 zal de naam gewijzigd worden in Litterae Communionis, om in 1993 Tracce-Litterae communionis te gaan heten. Later ontstaan er edities in andere talen, van Engels tot Pools.

1975

Tijdens de door Paulus VI geïnitieerde jongerenbedevaart naar Rome, op Palmzondag, stelt de paus aan CL de Aula Nervi ter beschikking voor een assemblee. En in een privégesprek moedigt hij don Giussani aan met deze woorden: ‘Dit is de weg, gaat u zo door’.

1976

Te Riccione vindt een Assemblee van verantwoordelijken van de studenten van de Beweging plaats, tot wie don Giussani een beslissende boodschap richt: ‘De bestemming van onze gemeenschap hangt af van ons privilegeren van de aanwezigheid boven de verleiding van de utopie. Aanwezigheid betekent de communio verwezenlijken’. In dezelfde jaren ontstaan uit het verlangen van enkele voormalige studenten om hun toebehoren aan de Kerk in het volwassen leven te verdiepen, de eerste groepen die aan de oorsprong zullen staan van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding.

1977

In Italië is het politieke en sociale klimaat heel zwaar. CL staat op het vizier van verscheidene rechts- en links-extremistische groepen: er worden 120 agressie- en geweldsincidenten geteld tegen personen en kantoren van de Beweging. In hetzelfde jaar verschijnt de eerste uitgave van Het risico van de opvoeding, een synthese van don Giussani’s reflecties over het thema van de opvoeding.

1978

Er ontstaan ‘confraterniteiten’ die later zullen opgaan in de ‘Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding’.

1979

Op 18 januari ontvangt Johannes Paulus II (die op 16 oktober 1978 gekozen is) don Giussani in privé-audiëntie. Niet lang daarna schrijft don Giussani aan alle groepen van Gemeenschap en Bevrijding een brief met als titel: ‘Laten we Christus dienen in deze grote mens’: ‘Zodra de audiëntie voorbij was, voelde ik in het hart van mijn vreugde een gevoel van grote verantwoordelijkheid: een wil om die mens te dienen met al mijn krachten en met heel mijn leven. Ik zou willen dat deze verantwoordelijkheid ieder van ons binnenging. Vrienden van me, laten we deze mens dienen, laten we Christus dienen in deze grote mens, met heel ons bestaan’. Op 31 maart ontvangt de paus de studenten van de Beweging (CLU) in audiëntie.

1982

Op 11 februari wordt de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding opgericht ‘als rechtspersoon voor de universele Kerk’ en tot ‘Vereniging van pauselijk recht’ verklaard, middels een Decreet van de President van de Pauselijke Raad voor de Leken.

1984

Bij gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Beweging ontvangt de paus tienduizend ciellini in audiëntie, waarbij hij hun een nieuwe boodschap toevertrouwt: ‘Gaat uit over heel de wereld om de waarheid, de schoonheid en de vrede te brengen die we ontmoeten in Christus de Verlosser. Dat is de taak die ik jullie meegeef’. Met deze uitnodiging geeft de paus een grote impuls aan de verspreiding van CL in de wereld.

1985

De Priesterbroederschap van de Missionarissen van sint Carolus Borromeüs ontstaat.
In Spanje voegt de Vereniging Nueva Tierra – waarvan Julián Carrón één van de verantwoordelijken is – zich bij de Beweging van CL.

1986

Uitgeverij Jaca Book publiceert een nieuwe redactie van don Giussani’s Het religieuze zintuig. Het wordt nu het eerste deel van een trilogie die ‘ParCours’ gaat heten (en waarvan het derde deel uit twee boeken bestaat). Het gaat om het parcours dat don Giussani gevolgd heeft sinds de tijd dat hij lesgaf aan het Berchet-gymnasium in Milaan, later zelf uitgewerkt en verrijkt heeft en dat hij ook gebruikte voor zijn colleges Inleiding in de theologie aan de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart te Milaan.

1988

Op 8 december worden de Memores Domini goedgekeurd door de Heilige Stoel, die hun rechtspersoonlijkheid toekent als ‘Universele kerkelijke private vereniging’.

1992

Op 17 oktober, bij gelegenheid van de tiende verjaardag van de pauselijke erkenning, leidt don Giussani een bedevaart naar Lourdes van heel de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, als daad van dankbaarheid en smeekgebed.

1993

Onder leiding van don Giussani begint een reeks "I libri dello spirito cristiano" (Boeken van de christelijke geest) bij uitgeverij Rizzoli.

1997

De reeks Spirto Gentil ontstaat, een serie cd’s die grote muzikale werken voorstelt, geselecteerd en ingeleid door don Giussani. Op initiatief van de Permanente waarnemer van de Heilige Stoel wordt The Religious Sense gepresenteerd in het Paleis van de VN in New York. Twee jaar later vindt een analoog initiatief plaats met Aan de oorsprong van de christelijke claim, terwijl bij de Unesco in Parijs La conscience religieuse de l’homme moderne gepresenteerd zal worden.

1998

Vertegenwoordigers van CL nemen deel aan het Wereldcongres van de kerkelijke Bewegingen, dat afgesloten zal worden met paus Johannes Paulus II op het St.Pietersplein (30 mei). Don Giussani is één van de stichters van een beweging die gevraagd wordt een toespraak te houden, die een van zijn beroemdste zal blijven: ‘De ware hoofdrolspeler van de geschiedenis is de bedelaar. Christus die bedelt om het hart van de mens en het hart van de mens dat bedelt om Christus’, zijn de slotwoorden.

1999

In Rome beginnen de activiteiten van het Internationale Centrum van Gemeenschap en Bevrijding, als communicatie-instrument voor de realiteiten van de Beweging in de wereld en als dienst aan de Kerk, vooral met het oog op het Grote Jubeljaar 2000.

2000

Tijdens het gehele Jubeljaar nemen talrijke groepen van Gemeenschap en Bevrijding deel aan de verschillende vieringen met de paus: het Jubileum van de werkenden, van de jongeren, van de universiteiten en van de gezinnen. Bij deze laatste gelegenheid zendt don Giussani zijn bijdrage voor het Internationale theologisch-pastorale Congres over ‘De kinderen, lente van het gezin en van de samenleving’, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor het Gezin (10-12 oktober).

2002

11 februari is de twintigste verjaardag van de pauselijke erkenning van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding. Bij deze gelegenheid schrijft Johannes Paulus II don Giussani een lange zelf geschreven brief.

2003

Op 4-5 april vindt aan de Georgetown University van Washington een Congres plaats over Het risico van de opvoeding van Luigi Giussani. Vijftig hoogleraren, waaronder eminente filosofen en theologen, nemen deel.

2004

Gemeenschap en Bevrijding viert haar 50e verjaardag. Bij deze gelegenheid schrijft don Giussani (op 26 januari) aan de paus: ‘Niet alleen heb ik nooit iets willen ‘stichten’, maar ik beschouw als de genialiteit van de beweging die ik heb zien ontstaan, dat ze de drang gevoeld heeft de noodzaak te verkondigen terug te keren naar de wezenlijke aspecten van het christendom, dat wil zeggen de passie voor het christelijke feit als zodanig in zijn oorspronkelijke elementen, en daarmee uit’. Johannes Paulus II zal antwoorden met een lange brief, gedateerd op 22 februari. De paus schrijft daarin onder meer: ‘Juist hierin ligt de oorspronkelijke pedagogische intuïtie van uw Beweging: namelijk op fascinerende wijze en in syntonie met de hedendaagse cultuur, de christelijke gebeurtenis voor te stellen, waargenomen als bron van nieuwe waarden, in staat om het hele bestaan te oriënteren’. Om de vijftigste verjaardag van de Beweging te vieren gaan op 16 oktober ongeveer 45.000 personen uit heel Italië op bedevaart naar het heiligdom van het Heilige Huis in Loreto.

2005

Op 22 februari sterft don Giussani in zijn woning in Milaan. De preek bij de begrafenis wordt gehouden door kardinaal Ratzinger. Een maand later kiest de Centrale diaconie van de Fraterniteit van CL haar nieuwe President: Julián Carrón pr., met wie don Giussani al sinds bijna een jaar de verantwoordelijkheid voor de leiding van de beweging heeft willen delen. De benoeming van Carrón zal in 2008 en in 2014, telkens voor zes jaar, vernieuwd worden.

2007

Benedictus XVI ontvangt op het St.Pietersplein 100.000 mensen van CL, bij gelegenheid van de verjaardag van de erkenning van de Fraterniteit.

2008

In de kathedraal van Sao Paolo, in Brazilië, in aanwezigheid van vijftigduizend mensen en Odilo kardinaal Scherer, leggen Cleuza en Marcos Zerbini de Vereniging van de Arbeiders Zonder Land, die ongeveer 100.000 personen telt, ‘in de handen van don Carrón, want in de ontmoeting met Gemeenschap en Bevrijding hebben we alles ontmoet wat we moesten ontmoeten’.

2010

Op 16 mei gaan 35.000 mensen van CL naar Rome om het Regina Coeli te bidden met de Heilige Vader, die hevig aangevallen wordt vanwege het pedofilie-schandaal.

2012

Aan het eind van de Mis in de Dom van Milaan bij gelegenheid van de dertigste verjaardag van de pauselijke erkenning van de Fraterniteit van CL en de zevende sterfdag van don Giussani, deelt don Carrón mee dat hij Angelo kardinaal Scola, aartsbisschop van Milaan, officieel verzocht heeft het proces voor de zalig- en heiligverklaring van don Giussani te openen, en dat kardinaal Scola dit verzoek aanvaard heeft.

2013

Alberto Savorana publiceert bij uitgeverij Rizzoli Vita di don Giussani. In 2015 wordt de Spaanse vertaling gepubliceerd en in 2017 de Engelse (The Life of Luigi Giussani).
Op 11 oktober ontvangt paus Franciscus Julián Carrón in privé-audiëntie. Deze schrijft daarna een brief aan de Fraterniteit en aan de hele beweging van Gemeenschap en Bevrijding: ‘De paus moedigt ons aan om persoonlijk, in onze onderlinge communio, de natuur van ons charisma te beleven, want een beweging als de onze is geroepen antwoord te geven op de dringende noden van dit moment van het leven van de Kerk en van de wereld. Uit de nabijheid van en de vertrouwdheid met paus Franciscus ontstaat voor mij en voor ons allemaal, vrienden, een nieuwe verantwoordelijkheid tegenover God en de Kerk’.

2014

Op 29 maart, bij het aflopen van zijn mandaat, wordt don Carrón door de Diaconie voor nog zes jaar herkozen als President van de Fraterniteit van CL.

2015

Op 7 maart ontvangt paus Franciscus de Beweging in audiëntie op het St.Pietersplein.
In de herfst verschijnt bij Rizzoli Disarming Beauty, het eerste boek van don Carrón dat in het Italiaans verschijnt en vervolgens in verschillende talen is gepubliceerd.

2016

Bij gelegenheid van het Jubeljaar van de Barmhartigheid organiseert Gemeenschap en Bevrijding tussen 1 en 15 oktober meer dan 200 bedevaarten in en buiten Italië. Don Carrón spreekt bij het Heiligdom van Caravaggio in aanwezigheid van 21.000 personen:
‘Wat een grenzeloze dankbaarheid voor Zijn barmhartigheid gedurende heel dit jaar! Eenieder kan zijn voordeel doen met dit moment om er zich nog bewuster van te worden hoe dikwijls hij in deze maanden geraakt is door Christus’ barmhartigheid, door Zijn grenzeloze tederheid voor hem’.
Op 30 november stuurt de Heilige Vader een zelf geschreven brief aan de leider van CL, om heel de beweging te bedanken voor de offergaven die tijdens de bedevaarten van het Heilig Jaar bijeengebracht zijn.

2017

Een boekinterview van Julián Carrón met journalist Andrea Tornielli, Where is God? Christian Faith in the Time of Great Uncertainty, wordt gepubliceerd (vertaald in verschillende talen).

2018

Op 2 februari wordt Julián Carrón in privé-audiëntie ontvangen door paus Franciscus. De volgende dag schrijft hij in een brief aan de Fraterniteit: "Op mijn laatste vraag, of hij ons nog iets wilde meegeven - aangezien het onze enige wens is hem te volgen - antwoordde de paus: 'Ik wil jullie allemaal bedanken voor wat jullie doen', en moedigde ons aan om de weg te blijven volgen."
Bij gelegenheid van de bisschoppensynode over de jongeren publiceert Edizioni San Paolo een boek van don Carrón getiteld La voce unica dell'ideale. In dialogo con i giovani [De unieke stem van het ideaal. In gesprek met jongeren].
Op 26 december presenteert don Carrón de Arabische vertaling van "Disarming Beauty" in de Bibliotheca Alexandrina, Egypte.

2020

Op 21 maart wordt Julián Carrón herkozen als president van de Fraterniteit van CL voor een nieuwe termijn.
Het ontwaken van het menszijn-Reflecties uit een duizelingwekkend tijdperk door Julián Carrón, wordt gepubliceerd: een boekinterview, onder redactie van Alberto Savorana, waarin de gebeurtenissen die zich tijdens de Covid-19-pandemie voordoen aan de orde komen.

2021

Op 15 november 2021 stuurt don Carrón, naar aanleiding van door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven afgekondigde en op 11 september 2021 in werking getreden Algemene Decreet De lekenverenigingen, een brief naar de Fraterniteit om zijn besluit kenbaar te maken deze functie neer te leggen, "om de verandering van gids waartoe de Heilige Vader ons – middels het Decreet over de bestuursuitoefening binnen de bewegingen – opgeroepen heeft, te kunnen laten plaatsvinden met de voor dat proces noodzakelijke vrijheid".
Sinds 27 november heeft vice-president Davide Prosperi de functie van president overgenomen.